Özgün Araştırma

Kanser Hastası Çocuklarda Bağırsak Paraziti Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2013.40

  • Fatih Durak
  • Metin Doğan
  • Metin Atambay
  • Ünsal Özgen
  • Metehan Özen

Gönderim Tarihi: 09.04.2013 Kabul Tarihi: 11.07.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):179-185

Amaç:

Bu çalışmada sağlıklı, kanserli ve kanser tedavisi sonrası hayatta kalan çocuklardaki bağırsak parazitlerinin prevalansını ve cinsini tespit edilmesi, ayrıca nötropenik dönemde parazitlerin insidansı ve cinsinde değişikliğin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmada üç farklı hasta grubu oluşturulmuştur. Birinci grup hematolojik maligniteli veya solid tümörlü yoğun kemoterapi alan ve mutlak nötrofil sayısı 1000/mm³’ün altında olan immün yetmezlikli seksen hastadan oluşurken, ikinci grup hematolojik maligniteli veya solid tümörlü mutlak nötrofil sayısı normal ve ayaktan idame kemoterapi alan seksen beş hastadan, üçüncü grup ise çeşitli sebepler nedeni ile pediatri hematoloji polikliniğine başvurmuş immün yetmezliği olmayan ve kronik immün baskılayıcı tedavi almamış yüz yetmiş iki hastadan oluşmuştur. Hastalardan üç gün üst üste dışkıda parazit incelemesi yapılmıştır.

Bulgular:

Birinci gruba dahil edilen hastalarda parazit prevalansı diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Çalışmaya alınan bütün gruplarda en sık rastlanan parazit Giardia intestinalis olmuştur. Mutlak nötrofil sayısı 1000/mm³’ün altında olan hastalarda parazit varlığı, mutlak nötrofil sayısı 1000/mm³’ün üzerinde olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek tespit edilmiştir.

Sonuç:

İmmün yetmezlikli hastalarda bağırsak paraziti prevalansının diğer gruplara göre yüksek bulunmuştur. Bu tür hastalarda enfeksiyon bulguları olduğunda, parazitik enfeksiyon olasılığının gözardı edilmemesi gerektiği kanaatine varılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 179-85)

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, kanser, immün kompromize hasta, parazitler, immünglobülinler