Özgün Araştırma

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japónica) Deneysel Toksoplazmozis

10.5152/tpd.2017.5117

  • Ayhan Atasever
  • Cahit Babür
  • Abdullah İnci
  • Görkem Ekebaş
  • Anıl İça

Gönderim Tarihi: 25.10.2016 Kabul Tarihi: 01.03.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(2):62-70

Amaç:

Bu çalışmada, bıldırcınlarda deneysel toksoplazmozis oluşturulması; klinik, patolojik, serolojik ve bioassay tekniklerle doku lezyonlarının, karşılaştırılması ve patogenezin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu amaçla, 1 yaşında 120 adet dişi Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) oral, parenteral yollarla ve aynı zamanda onların kontrol grupları olarak gruplandırılmışlardır. Oral gruba 0,5 ml’sinde 106 takizoit içeren inokulum verilirken bunun kontrol grubuna 0,5 ml serum fizyolojik verilmiştir. Parenteral grup İntraperitoneal (İP), İntramuskuler (İM), İntravenöz (İV) ve Kloakal (K) olarak dört gruba ayrılmıştır. Her bir parenteral yol da 0,5 ml’sinde 104 ve 105 takizoit içeren inokulum verilmesi için kendi içerisinde iki gruba ve birer kontrol grubuna ayrılmıştır.

Bulgular:

İntramuskuler 105 takizoit verilen grupta bir bıldırcında akut toksoplazmozise bağlı tortikollis, ataksi ve tremor gibi sinirsel klinik belirtileri takiben ölüm şekillenmiştir. Bu bıldırcının histopatolojisinde Toxoplasma gondii doku kistleri gözlenmiştir. Seropozitif bıldırcınlardan alınan doku örnekleri ile bioassay testleri yapılmıştır ve testlerde kullanılan farelerin periton sıvısında parazit takizoitleri izole edilmiştir. Sabin-Feldman Dye Test ve İndirekt Hemaglutinasyon ile 104 ve 105 takizoit gruplarında seropozitiflik belirlenmiştir

Sonuç:

Yapılacak benzer çalışmalarda ve gözden kaçabilecek subklinik vakalarda toksoplazmozisin tanısı için serolojik testler ile bioassay uygulamalarının birlikte yapılmasının yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Histopatoloji, seroloji, biyoassay, deneysel toksoplazmozis, bıldırcın