Özgün Araştırma

Toxoplasma gondii Enfeksiyonu ile Bipolar Bozukluk Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma

10.4274/tpd.galenos.2021.68077

  • Mümtaz Cem Şirin
  • Faruk Kılıç
  • Arif Demirdaş
  • Buket Arıdoğan
  • Emel Sesli Çetin

Gönderim Tarihi: 11.02.2021 Kabul Tarihi: 28.07.2021 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(4):241-246

Amaç:

Toxoplasma gondii’nin nörotropik yapısı ve nörotransmitter yolaklarını modüle etme yeteneği nedeniyle ruhsal bozuklukların etiyolojisinde rol oynadığı öne sürülmüştür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Isparta Bölgesi’nde yaşayan bipolar bozukluğu olan hastalarda ve sağlıklı kontrollerde T. gondii seroprevalansını araştırmak ve T. gondii ile bipolar bozukluk arasındaki olası ilişkiyi değerlendirmektir.

Yöntemler:

Çalışmaya bipolar bozukluğu olan 48 hasta ve 50 sağlıklı kontrol dahil edildi. Sosyo-demografik veriler, T. gondii enfeksiyonu için olası risk faktörleri ve klinik özellikler analiz edildi. Serum anti-T.gondii IgM ve IgG antikor seviyeleri kemilüminesans immunoassay yöntemi (Roche Cobas e601, Roche Diagnostics, Mannheim, Almanya) kullanılarak ölçüldü.

Bulgular:

Anti-T.gondii IgG seropozitiflik oranları hasta grubunda ve kontrol grubunda sırasıyla %18,8 ve %20 olarak belirlendi. T. gondii IgG seropozitifliği ile bipolar bozukluk arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmedi (p=0,876). Çalışma popülasyonunda, ileri yaş, düşük eğitim düzeyi, kırsal bölgede yaşama ve yıkanmamış çiğ sebze veya meyve tüketimi T. gondii enfeksiyonu için anlamlı risk faktörleri olarak bulundu (p<0,05).

Sonuç:

Bulgularımız, T. gondii enfeksiyonunun bipolar bozuklukla ilişkili olduğu hipotezini desteklememektedir. Sonuçlarımızın doğrulanması için daha büyük örneklemlere sahip çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, bipolar bozukluk, seroprevalans

Tam Metin (İngilizce)