Özgün Araştırma

İstanbul’da Kadın Hastalıkları Hastaları ile Hayat Kadınlarında Trichomonas vaginalis Görülme Sıklığının 10 Yıl Önceki Oranla Karşılaştırılması

10.5152/tpd.2011.18

  • Erdal Polat
  • Serhat Sirekbasan
  • Zehra Yıldırım
  • Yaşar Bağdatlı
  • İsmail Çepni
  • Tayfur Çift
  • Nezihe D. Baltalı

Gönderim Tarihi: 30.11.2010 Kabul Tarihi: 19.05.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(2):68-71

Amaç:

Trichomonas vaginalis, monoksen bir parazit olup insan ürogenital sisteminde yaşayan, insandan insana doğrudan cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. İnsanların sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak toplumdan topluma ya da aynı toplum içinde farklı sıklıkta rastlanmaktadır. İstanbul’da kadınlarda T. vaginalis’in yaygınlığını belirlemek için yaptığımız çalışmanın üzerinden 10 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra, bugün gelinen noktanın tespiti amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

Yöntemler:

Çalışmamızda; Trichomoniasis şüphesi ile Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesi’nden 93, kadın hastalıkları polikliniğinden 114 olmak üzere toplam 207 olgudan vajinal akıntı örnekleri alınmıştır. Çalışmaya alınan örnekler direkt mikroskopta incelenmiş ve CPLM besiyerine ekilerek T. vaginalis’in kültürü yapılmıştır.

Bulgular:

207 vajinal akıntı örneğinin 2 (%0.97)’sinde direkt mikroskobik incelemede T. vaginalis görülmüş ve kültürde üretilmiştir. Hayat kadınlarının 1 (%1.1)’inde, poliklinik hastalarının ise 1 (%0.9)’inde direkt mikroskobik incelemede T. vaginalis görülmüş ve kültürde üretilmiştir.

Sonuç:

10 yıl öncesine göre gerek hayat kadınlarında, gerekse poliklinik hastalarında trichomoniasis oranı azalmış ve bu azalış X2 testine göre anlamlı bulunmuştur (p=0.038). Yaptığımız bu çalışma, fertlerin sosyal gelişmişlik düzeyinin infeksiyon açısından belirlenmesinde önemli rol oynadığı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis, hayat kadınları, poliklinik hastaları