Özgün Araştırma

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde 25 Yıllık İntestinal Parazit Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma

10.5152/tpd.2014.3327

  • Hayriye Kırkoyun Uysal
  • Özer Akgül
  • Sevim Purisa
  • Yaşar Ali Öner

Gönderim Tarihi: 22.08.2013 Kabul Tarihi: 25.12.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(2):97-101

Amaç:

Bu çalışma, Avrupa ve Asya’nın ortak coğrafik özelliklerine sahip olan İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi hastanesindeki 25 yıllık intestinal parazit prevalansının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Ocak 1988-Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi hastanesine başvuran 111,889 olguya ait dışkı örnekleri nativ-lugol ve formol-eter konsantrasyon tekniği ile mikroskobik olarak incelenmiş, olguların perianal bölge incelenmesinde ise selofan bant tekniğinden yararlanılmıştır.

Bulgular:

Çalışmamızda, intestinal parazit prevalansı %5 (5486/111,889) olarak hesaplanmıştır. En sık saptanan 4 tür sırasıyla, Giardia intestinalis (%62), Enterobius vermicularis (%16), Ascaris lumbricoides (%7) ve Blastocystis hominis (%6) olarak belirlenmiştir. 2000 yılı öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında, 2000 ve sonrasında saptanan intestinal parazit prevalansında anlamlı bir azalma olduğu belirlenmiştir (p<0,001).

Sonuç:

Genel intestinal parazit prevalansının; Türkiye’nin geneline kıyasla Marmara bölgesinde bulunan hastanemizde düşük olması ve 2000’li yıllarda bu oranın giderek azalmasında, sosyoekonomik koşulların önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Paraziter hastalık kontrolündeki başarının artması, bu konuda daha ileri çalışmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 97-101)

Anahtar Kelimeler: İntestinal parazitler, prevalans, İstanbul