Özgün Araştırma

Sarcoptes scabiei (Acari: Sarcoptidae), Uyuzunun Scientometrik Değerlendirmesi: Uyuz Üzerine Küresel Akademik Çıktının Son Kırk Yılı

10.4274/tpd.galenos.2023.51423

  • Kosta Y Mumcuoğlu
  • Engin Şenel
  • Ayşegül Taylan Özkan

Gönderim Tarihi: 04.09.2022 Kabul Tarihi: 11.04.2023 Turkiye Parazitol Derg 2023;47(3):171-178 PMID: 37724367

Amaç:

Uyuz, derinin Sarcoptes scabiei ile enfestasyonudur. Herhangi bir zaman diliminde en az 200 milyon insan bu parazit tarafından enfeste edilmekte olup, küresel öneme sahip ihmal edilmiş bir tropikal hastalıktır. Uyuzun dünya çapındaki toplam hastalık yükünün %0,07’sinden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. Bu çalışmanın amacı; 1981-2020 yılları için Web of Science Core Collection veritabanını kullanarak uyuz etkeni S. scabiei ile ilgili literatürünün scientometrik analizini yapmaktır.

Yöntemler:

Web of Science Core Collection veritabanında “scabies”, “Sarcoptes scabiei” ve “S. scabiei” anahtar kelimelerini içeren bir arama dizisi kullanarak, uyuz literatüründe 1981-2020 yılları arasında indekslenen tüm belgeler analiz edilmiştir. Streptomyces scabiei adlı bakteri türleri hakkındaki veriler araştırmanın kapsamına alınmamıştır.

Bulgular:

Genel olarak, uyuzla ilgili 2,933 makale işleme alındı ve bunların %66,3’ü orijinal makaleydi. Altı yüz altmış üç yayın ile ABD en üretken ülke olurken, The International Journal of Dermatology uyuz konusunda en fazla yayına sahip dergi oldu. En üretken kurumların yarısı ve en üretken on yazarın yedisi de Avustralya’dandı. En çok atıf alan yayın, Journal of Investigative Dermatology’de toplam 565 atıf ile Hay ve ark.’nın yayınladığı “The Global Burden of Skin Disease in 2010: An Analysis of Prevalence and Impact of Skin Conditions” olmuştur. En işbirlikçi ülke Avustralya ve en işbirlikçi kurum Melbourne Üniversitesi idi.

Sonuç:

Çalışmaların çoğu belirli bir ülkede yapılmış olup çok merkezli çalışmalar oldukça nadirdir. Uyuz sorununun en çok görüldüğü gelişmekte olan ülkelerde bu konuda daha fazla çalışma yapılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Sarcoptes scabiei, skabies, uyuz, scientometrik değerlendirme, bibliometric

Tam Metin (İngilizce)