Özgün Araştırma

İrrite Bağırsak Sendromunda Dientamoeba fragilis ve Blastocystis spp.’nin Rolü

10.5152/tpd.2013.19

  • İpek Mumcuoğlu
  • Feride Alaca Coşkun
  • Neriman Aksu
  • Tuğrul Pürnak
  • Çiğdem Güngör

Gönderim Tarihi: 08.12.2011 Kabul Tarihi: 16.01.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):73-77

Amaç:

Bu çalışmada, irrite bağırsak sendromu (İBS) tanısı konulmuş hastalarda Dientamoeba fragilis ve Blastocystis spp. parazitlerinin sıklığı ve İBS oluşumuyla ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

İBS tanısı almış 55 hastadan, akut gastroenterit şikayetleri olan 80 hastadan oluşan grubu 1’den (KG-1) ve sağlıklı 50 gönüllüden oluşan Kontrol Grubu 2’den (KG-2) toplanan dışkı örnekleri çalışmaya alınmıştır. Örnekler direkt mikroskobi, trikrom boyama ve spesifik kültür yapılarak incelenmiştir.

Bulgular:

Blastocystis spp. görülme sıklığı açısından İBS hasta grubu ile KG-1 arasında anlamlı fark görülmezken (p>0,05), KG-2 arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). İBS hasta grubunda, direkt mikroskobide (X40) her sahada 5 ve üzeri Blastocystis spp. görülmesi kontrol gruplarından daha sıktır. Tedavi sonrası takiplerde 4 (%22,2) hasta şikayetlerinin tamamen geçtiğini bildirirken, 11 (%61,1) hasta diğer bulgularda hafifleme olmakla birlikte kabızlığın devam ettiğini, 3 (%16,7) hasta ise şikayetlerinde hiçbir değişiklik olmadığını bildirmiştir. Hiçbir örnekte D. fragilis tespit edilmemiştir.

Sonuç:

Hiçbir hastada D. fragilis tespit edilememiş olmasının nedeni bölgemizde bu parazitin infeksiyon oranının düşük olmasına bağlı olabilir. İBS hastalarında her mikroskobi sahasında (X40) 5 ve üzeri Blastocystis spp.’nin sık görülmesi ve bu hastaların önemli bir kısmında tedavi ile şikayetlerin gerilemesi, İBS ile Blastocystis spp. enfeksiyonları arasında bir bağlantı olabileceğini düşündürmüştür. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 73-7)

Anahtar Kelimeler: Blastocystis spp., Dientamoeba fragilis, irrite bağırsak sendromu, Robinson besiyeri, trikrom boyama