Özgün Araştırma

İran’ın Güneybatısındaki Bushehr Eyaletindeki İmmün Yetmezliği Olan Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Prevalansının Araştırılması: Konvansiyonel ve Moleküler Bir Çalışma

10.4274/tpd.galenos.2021.7145

  • Ali Heydari
  • Gholamreza Hatam
  • Moradali Fouladvand
  • Seyed Mahmoud Sadjjadi
  • Afshin Barazesh

Gönderim Tarihi: 03.10.2020 Kabul Tarihi: 01.03.2021 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(2):121-127 PMID: 34103289

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, İran’ın güneybatısındaki Bushehr eyaletindeki immün yetmezlikli hastalarda bağırsak paraziter enfeksiyonlarının durumunu konvansiyonel ve moleküler yöntemlerle belirlemektir.

Yöntemler:

Böbrek nakli alıcılarından, AIDS hastalarından ve kemoterapi alan hastalardan olmak üzere toplam 201 dışkı örneği toplandı. Kontrol grubu numuneleri sağlıklı insanlardan toplandı. Numuneler çeşitli konvansiyonel yöntemler kullanılarak test edildi. Polimeraz zincir reaksiyon (PZR) testi, doğrudan mikroskobik incelemelerde tespit edilen pozitif Coccidia örnekleri üzerinde yapıldı.

Bulgular:

Hastaların yaklaşık %32,45’i en az bir tür bağırsak paraziti ile enfekte olmuştu. En yüksek (%46,8) ve en düşük enfeksiyon oranı (%24) sırasıyla AIDS ve kemoterapi hastalarında görülürken, kontrol grubunun enfeksiyon oranı %16 idi. Isospora spp. ve Cryptosporidium spp. tüm hasta gruplarında ve Sarcocystis spp. sporokistleri ise transplant alıcılarından birinde tespit edildi. Tanımlanan tüm Coccidialar, PZR ile doğrulandı. Bağırsak parazitlerinin oranı ile bazı değişkenler arasında anlamlı bir ilişki mevcuttu.

Sonuç:

İmmün yetmezliği olan kişilerde bazı bağırsak parazitlerinin potansiyel riski göz önüne alındığında, paraziter enfeksiyonların spesifik parazitolojik yöntemlere dayanarak teşhis edilmesi önerilir. Bu nedenle, doktorların ilaç vermeden önce bu hastaları parazitoloji laboratuvarına yönlendirmeleri tavsiye edilir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, immün yetmezlik, kemoterapi, Bushehr eyaleti, İran

Tam Metin (İngilizce)