Özgün Araştırma

İran Merkez Bölgesinde Kutanöz Leishmaniasis’in Frekans Dağılımı

10.4274/tpd.galenos.2020.6808

  • Jamshid Ayatollahi
  • Zahra Aghaee
  • Aliakbar Tajfiruzeh
  • Seyed Hossein Shahcheraghi

Gönderim Tarihi: 03.02.2020 Kabul Tarihi: 08.12.2020 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(1):45-48 PMID: 33685068

Amaç:

Zootonik bir hastalık olan kutanöz leishmaniasis, İran’daki en önemli endemik hastalıklardan biridir. Bu hastalık, ülkenin birçok ilinde önemli bir sağlık sorunudur. Bu nedenle, İran’ın pek çok bölgesinde bu hastalığa neden olan yeni kaynakların yaygınlığını ve hastalığın tanımlanması gibi konuları incelemek gerekmektedir. Bu çalışmada İran’ın Yezd kentindeki kutanöz leishmaniasis epidemiyolojisi araştırılmıştır.

Yöntemler:

Bu kesitsel tanımlayıcı-analitik çalışma, 2017 yılında Nicopoor Center, Yezd’de leishmaniasis hastaları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Etik ve araştırma standartlarına göre; yaş, cinsiyet, meslek, lezyon sayısı, lezyon yeri ve hastalığın ortaya çıktığı ay gibi bilgiler hasta grubundan toplandı ve toplanan veriler SPSS sürüm 21 programının standart istatistiksel paketi kullanılarak analiz edildi.

Bulgular:

En yüksek leishmaniasis insidansı, 50 yaşın üzerindeki yetişkinlerde (%28,9) ve 10 yaşın altındaki çocuklarda (%23,1) görülmekte idi. Şoför, çiftçi ve çocuk da dahil olmak üzere diğer meslek gruplarında %41,3 oranında bir artış gözlendi. İkinci en yüksek görülme sıklığı %25,6 ile ev hanımı hasta grubu ile ilişkiliydi ve üçüncü sırada ise %19 oranı ile öğrenciler bulunmaktaydı. En yaygın zührevi bölgeleri; birinci sırada eller (%38,8), ikinci sırada ayaklar (%28,1) ve üçüncü sırada yüz (%15,7) oluşturmakda idi. En yüksek leishmaniasis sıklığı sonbahar mevsiminde görülmekteydi.

Sonuç:

Çalışmanın sonuçları ve leishmaniasis’in olumsuz etkileri değerlendirilerek, hastalığı kontrol etmek için yeni stratejilerin tasarlanması ve hastalık insidansını azaltmak için uygun eylemlerin uygulanması gerekli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz leishmaniasis, epidemiyoloji, Yezd

Tam Metin (İngilizce)