Özgün Araştırma

İnsan Naso-pharyngeal Myiasis’ine Neden Olan Oestrus ovis Larvalarının CO1 Barkod Sekanslarına Göre Moleküler Karakterizasyonu ve Filogenetik Analizi

10.4274/tpd.galenos.2020.6852

  • Gupse Kübra Karademir
  • Sadullah Usluğ
  • Mübeccel Okur
  • Abdullah İnci
  • Alparslan Yıldırım

Gönderim Tarihi: 02.03.2020 Kabul Tarihi: 05.03.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(1):43-47 PMID: 32212593

Amaç:

Bu çalışmada, naso-pharyngeal myiasis ile enfekte bir insandan elde edilmiş bot sineği larvalarının identifikasyonu ve moleküler karakterizasyonu amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Adana bölgesinde naso-pharyngeal myiasis enfeksiyonu olan 49 yaşındaki bir kadından elde edilen sekiz adet bot sineği larvası çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Larvaların teşhis anahtarlarına göre morfolojik teşhisleri yapılmıştır. Larva örneklerinin genomik DNA ekstraktlarında barkod CO1 geni amplifiye edilmiştir. CO1 sekanslarında haplotip ve genetik farklılık analizleri yapılmış ve ilişkileri göstermek için filogenetik ağaç oluşturulmuştur.

Bulgular:

Morfolojik özelliklerine göre tüm bot sineği larvaları O. ovis’in ikinci dönem larvası olarak teşhis edilmiştir. İzolatların CO1 sekansları arasında polimorfizm belirlenmemiş olup bu sonuç O. ovis için yeni bir haplotipin varlığını ortaya çıkarmıştır. Çalışmada yeni karakterize edilen haplotip Bosna-Hersek, Hırvatistan, Brezilya ve İran’dan rapor edilmiş O. ovis haplotipleriyle ortalama %99,5 identiklik göstererek kümelenme göstermiştir. Oestridae alt aileleri arasındaki interspesifik genetik farklılıklar %19,8-%30,8 olarak belirlenmiştir.

Sonuç:

Bu çalışma Türkiye’de rastlantısal bir insan konakta belirlenen O. ovis larvaları üzerine CO1 barkod sekansları temelinde ilk moleküler karakterizasyon verilerini sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Oestrus ovis, insan naso-pharyngeal myiasis, DNA barkodlama, moleküler karakterizasyon, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)