Özgün Araştırma

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Parazitoloji Laboratuvarına Gelen Erişkin Hastalarda Microsporidium Görülme Sıklığı

  • Metin ATAMBAY
  • Ülkü KARAMAN
  • Nilgün DALDAL
  • Cemil ÇOLAK

Gönderim Tarihi: 25.12.2007 Kabul Tarihi: 06.03.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):113-115

Microsporidium’lar genellikle immün süpresif kişilerde görülmekle birlikte immün sistemi sağlıklı kişilerde de akut ve kendini sınırlayan ishallere neden olabilmektedir. Çalışmada herhangi bir immün süpresif rahatsızlığı olmayan ve sindirim sistemi yakınmaları ile dâhiliye polikliniklerine başvuran hastalarda, bağırsak parazitleri ve Microsporidium’un araştırılması ve yakınmalarla ilişkisinin olup olmadığının tespiti amaçlanmıştır. Alınan 781 dışkı örneğinin %16,11’inde bağırsak parazitine ve %6,5’inde de Microsporidium’a rastlanılmıştır. Parazitlerin saptanması ile hazımsızlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş, Microsporidium varlığında ise buna ilaveten halsizlik bulgularında anlamlı oranda artış gözlenmiştir. Microsporidium varlığının yaş ve cinsiyete göre değişmediği belirlenmiştir. Çalışmada sindirim sistemi rahatsızlığı olan hastalarda bağırsak parazitlerinin yanı sıra Microsporidium’un da aranması gerektiği ve özellikle hazımsızlık ile halsizlik şikâyetlerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Microsporidium, Sindirim sistemi rahatsızlığı, Malatya