Özgün Araştırma

İndirekt Hemaglütinasyon Testi (IHA) Yöntemi ile Kistik Ekinokkokoz Şüpheli Hastaların Serumlarında Antikor Varlığının Araştırılması

  • Mehtap EŞGİN
  • Metin AKTAŞ
  • Şule COŞKUN

Gönderim Tarihi: 21.03.2007 Kabul Tarihi: 28.09.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):283-287

Günümüzde kistik ekinokokkozis (KE), dünyada yaygınlık gösteren önemli bir halk sağlığı problemi olma özelliğini korumaktadır. KE gelişmekte olan ülkeler de dahil tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye ekonomisinde de önemli maddi kayıplara neden olduğu bir gerçektir. Bu çalışmada, Şubat 1996-Temmuz 1997 tarihleri arasında SSK Ankara Eğitim Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuarına KE şüphesi ile gelen 85 hastanın serum örnekleri değerlendirildi. Hasta serum örneklerinde ticari indirekt hemaglutinasyon testi (IHA) ile spesifik anti-Echinococcus granulosus antikorları araştırıldı. Hastalardan alınan 85 serum örneğinin 46 (%54,1)’sı seropozitif olarak tespit edilmiştir. IHA testi pozitiflik oranı %78,3 olarak bulunmuştur. Elde edilen değerler, hastalardaki KE varlığı ile karşılaştırılmış ve 1/2560 titre de %100 uyumlu bulunmuştur. Bu araştırmada, KE’nin tanısında bu testin kullanımının güvenilir ve önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, IHA, tanı