Özgün Araştırma

Musca Türlerinde Wolbachia spp. ve Spiroplasma spp.’nin Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi

10.4274/tpd.galenos.2021.35229

  • Mustafa Karatepe
  • Serap Aksoy
  • Bilge Karatepe

Gönderim Tarihi: 01.02.2021 Kabul Tarihi: 18.05.2021 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(3):211-215 PMID: 34346878

Amaç:

Bu çalışmada, Musca sineklerinde Wolbachia ve Spiroplasma endosymbiontlarının moleküler yöntemlerle araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmada materyal olarak toplam 40 adet Musca türü sinek (20 dişi ve 20 erkek) kullanılmıştır. DNA ekstraksiyonundan önce, sineklerin stereo mikroskop altında diseksiyonu yapılmış ve baş, kanat ve bacakları uzaklaştırılmıştır. Musca beta-tubulin’e karşı primerler kullanılarak genomik DNA’lar PCR ile analiz edilmiş, daha sonra Wolbachia türlerinin varlığını belirlemek için Wolbachia wsp ve GroEL genlerini çoğaltan spesifik primerlerle test edilmiştir. Ayrıca DNA örnekleri, 16S rRNA’ya karşı primerler kullanılarak Spiroplasma varlığı açısından incelenmiştir.

Bulgular:

Çalışma neticesinde Wolbachia spp.’nin wsp ve GroEL’e özgü primerler yönünden Musca sineklerinde pozitifliği belirlenememiştir. Bunun yanında, 16S rRNA’ya özgü primerler kullanılarak dişi Musca sineklerinin %5’inde (1/20) Spiroplasma pozitifliği belirlenirken, erkek sineklerin hiçbirinde (0/20) pozitiflik tespit edilememiştir.

Sonuç:

Çalışmada, Musca sineklerinde Wolbachia spp. tespit edilememiş, buna karşılık sadece 1 örnekte Spiroplasma spp. pozitifliği saptanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma ile Türkiye’de Musca sineklerinde Spiroplasma’nın varlığı ilk kez belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Musca, Wolbachia, Spiroplasma, PCR

Tam Metin (İngilizce)