Özgün Araştırma

İmmun Sistemi Baskılanmış Sıçanlarda Cryptosporidium parvum’un Nested PZR Yöntemi ile Gösterilmesi

10.5152/tpd.2013.37

  • Hüseyin Can
  • Ayşe Caner
  • Mert Döşkaya
  • Aysu Değirmenci
  • Sabire Karaçalı
  • Yüksel Gürüz
  • Ahmet Üner

Gönderim Tarihi: 17.07.2012 Kabul Tarihi: 16.05.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):165-168

Amaç:

Bu çalışmada immun sistemi baskılanmış sıçanların dışkı ve akciğer örneklerinde Nested PZR ile Cryptosporidium parvum 18S smallsubunit rRNA geninin gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu gen bölgesi Cryptosporidium spp. için özgün olup, insanlardaki rutin enfeksiyonun tanısında kullanılabilmektedir.

Yöntemler:

Bu çalışmada üç grup (n=4) Rattus norvegicus türü sıçan kullanılmıştır. Birinci ve ikinci grup sıçanların immun sistemlerinin baskılanması için sırasıyla deri altından ve ağızdan 12 hafta boyunca deksametazon uygulanmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir ilaç uygulanmamıştır. İmmun sistemi baskılanmış ve kontrol grubu sıçanlardan 12. hafta sonunda alınan akciğer ve dışkı örneklerinde Nested PZR ile C. parvum varlığı araştırılmıştır.

Bulgular:

Ağızdan deksametazon uygulanan grubun dışkı ve akciğer örneklerinde C. parvum DNA’sı saptanmıştır. Buna karşın deri altından deksametazon uygulanan sıçan grubunun yalnızca dışkı örneklerinde C. parvum DNA’sı saptanmıştır. Kontrol grubu sıçanlarda herhangi bir bant paterni saptanmamıştır.

Sonuç:

Bu çalışma sıçanlarda ağızdan deksametazon uygulamasının, deri altından uygulamaya göre daha yaygın cryptosporidiosis oluşumuna sebep olduğunu göstermiştir. Ayrıca immun sistemi baskılanmış hayvan veya insanlara ait dışkı ve solunum örneklerinde 18S small-subunit rRNA genine özgü Nested PZR testinin Cryptosporidium spp. tanısındaki etkinliği gösterilmiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 165-8)

Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium parvum, Nested PZR, tanı, akciğer, dışkıoji