Özgün Araştırma

Leishmania’nın Proteom Profilinde Hekzokinaz İfadesi

10.4274/tpd.galenos.2020.6983

  • Mohammadreza Karimazar
  • Qasem Asgari
  • Sajad Rashidi
  • Mostafa Rezaei Tavirani
  • Mohammad Hossein Motazedian

Gönderim Tarihi: 31.10.2020 Kabul Tarihi: 11.11.2020 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(2):83-87 PMID: 34103282

Amaç:

İlaç direnci ile hekzokinaz (HK) ekspresyonu arasındaki ilişki leishmaniasiste gösterilmiştir. Bu çalışmada, İran’da Crithidia ile enfekte olan kutanöz leishmaniasis (KL) ile takipli hastalarda uzun tedavi süresine göre, HK’nin Leishmania major proteomunda gösterilmesi ve Crithidia’nın proteomik bir yaklaşım kullanarak ekspresyonunun araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) kullanılarak L. major ve Crithidia'nın karakterizasyonu için İran'ın Fars ilindeki 205 hastadan lezyon örnekleri toplanmıştır. Protein ekstraksiyonundan sonra protein ayrılması için iki boyutlu jel elektroforezi kullanıldı. MALDI TOF/TOF MS kullanılarak L. major ve Crithidia proteomunda HK’yi bulmak için birkaç nokta izole edildi.

Bulgular:

PCR sonuçlarına göre Crithidia pozitif 5 olgu ve L. major pozitif olan 96 olgu mevcuttu. MALDI TOF/TOF MS, HK’yi L. major ve Crithidia proteomunda ortak bir protein olarak ortaya koymaktadır. HK, Crithidia proteomunda L. major proteom ile karşılaştırıldığında yukarı doğru düzenlenmiştir.

Sonuç:

Leishmaniaziste HK ekspresyonu ve ilaç direnci ilişkisi gösterildiğinden, Crithidia’da HK’nin aşırı ekspresyonu, Crithidia ile birlikte enfekte olan KL hastalarında tedavi süresinin artmasıyla ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Leishmania major, Crithidia, proteomiks, heksokinaz, ilaç direnci

Tam Metin (İngilizce)