Özgün Araştırma

İki Koyun Çiftliğinde Yaşayan İnsan ve Hayvanlarda Bulunan Pire Türleri ve Bunların Kontrolleri

  • Nursel AKSIN
  • Zerrin ERDOĞMUŞ
  • N. Eda AKSIN

Gönderim Tarihi: 09.01.2004 Kabul Tarihi: 24.05.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(3):146-149

Bu araştırma, Mart-Ekim 2000 ayları arasında Elazığ’ın kırsal kesimlerinde bulunan pire enfestasyonu yönünden ön tanısı konulan 2 koyun çiftliğinde yapılmıştır. Pire tespit edilen 2 koyun çiftliğinde yaşayan; 22 insanın 13’ü (%59.1), 225 koyunun 65’i (%28.9), 26 tavuğun 23’ü (%88.5), 4 horozun 4’ü (%100), 3 köpeğin 3’ü (%100), 5 kedinin 5’i (%100) bir veya birkaç pire türü ile enfeste olduğu tespit edilmiştir. Toplanan 231 pire örneği incelenmiş %34.7’si Ctenocephalides canis, %33.3’ü Ctenocephalides felis, %21.6’sı Pulex irritans, %10.4’ü Xenopsylla cheopis türlerine ait olduğu belirlenmiştir. Yoğun enfeste olan bu çiftlikler %5’lik Solfac (Cyfluthrin) ve %1 toz Bolfo (Propoxur) ile ilaçlanmış ve ilaçlama sonunda pire enfestasyonunun görülmediği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: C. canis, C. felis, P. irritans, X. cheopis, Pire, Kontrol