Özgün Araştırma

İhmal Edilen Bir Öncelik: Türkiye’de Tıp Doktorlarının Seyahat Tıbbı Farkındalığı

10.4274/tpd.galenos.2021.58077

  • Varol Tunalı

Gönderim Tarihi: 20.04.2021 Kabul Tarihi: 20.08.2021 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(4):293-303

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de görev yapan tıp öğrencisi ve doktorların seyahat tıbbı (ST) disiplini hakkındaki tutum ve farkındalıklarını değerlendirmektir.

Yöntemler:

Bu çalışma, 10 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri arasında internet üzerinden bir ay süreyle dağıtılan kesitsel bir anket çalışmasıdır. Katılımcılar tıp fakültesi öğrencileri ve mezun doktorlardan oluşmaktaydı. Anket, katılımcıların ST konusundaki; “A: ST Eğitimi; B: ST Algısı; C: ST Hakkında genel bilgi” parametrelerini ölçmek üzere yapılandırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya 502 katılımcı dahil edildi. Katılımcıların 188’i (%37,4) tıp öğrencisi ve 314’ü (%62,6) mezun tıp doktoru idi. Türkiye’deki 82 tıp fakültesinden 49’unun öğrenci ve mezunları (%60) bu çalışmaya dahil edildi. Mesleki tecrübe, ST eğitimi ve algılanmasıyla önemli ölçüde ilişkili bulunurken, ST hakkında genel bilgi ile ilişkili olmadığı görüldü.

Sonuç:

Verilerimiz, Türkiye’deki tıp doktorlarının ST disiplinine aşina olmamakla beraber (%60), ST’nin öneminin arttığına inandıklarını (%58,4) gösteriyor. Katılımcıların %93,2’si ST ile ilgili sosyal farkındalığın yetersiz olduğuna ve %69’u ise bulaşıcı hastalıkların ST’nin en büyük bileşeni olduğuna inanıyor. Çalışmamız, bilindiği kadarıyla tıp doktorlarının ST konusundaki farkındalıklarını ve tutumlarını değerlendiren Türkiye’deki ve literatürdeki ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Seyahat tıbbı, tıp eğitimi, göçmen sağlığı, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)