Özgün Araştırma

Ekinokokus granulosus Parazitinin İnsana Bulaşmasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye’de Olgu-kontrol Tipinde Bir Araştırma

10.4274/tpd.galenos.2022.73792

  • Turgut Anuk
  • Hasan Çantay

Gönderim Tarihi: 19.12.2021 Kabul Tarihi: 01.06.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(3):201-206 PMID: 36094121

Amaç:

Araştırmada; Echinococcus granulosus’un insanlara bulaşmasını etkileyen risk faktörlerini belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Olgu-kontrol tipinde bir araştırmadır. Olgu grubu kist hidatik cerrahi operasyonu geçiren 107 kişi, kontrol grubu da 107 kişi olarak alınmıştır. Eşleştirme faktörleri olarak yerleşim yeri, yaş, cinsiyet alınmıştır. Araştırmada ikili karşılaştırmalarda ki-kare analizi kullanıldı. İkili karşılaştırmalarda anlamlı çıkan değişkenler lojistik regresyon analizine alındı.

Bulgular:

Kist hidatik hastalığı eğitim süresi 12 yıl ve üzeri olanlara göre 11 yıl ve altı olanlarda 3,661 [güven aralığı (GA)=1,650-8,123] kat, tuvaleti evin içinde olanlara göre evin dışında olanlarda 3,427 (GA=1,470-7,991) kat, aylık banyo sayısı 9 ve üzeri olan kişilere göre 8 ve altı olan kişilerde 5,540 (GA=2,088-14,697) kat daha fazla bulunmuştur.

Sonuç:

Eğitim düzeyi düşük olanlar, çevresel ve kişisel hijyene dikkat etmeyen kişiler kist hidatik hastalığı için risk grubudur.

Anahtar Kelimeler: Echinococcus granulosus, kist hidatik, eğitim düzeyi, banyo, kullanma suyu

Tam Metin (İngilizce)