Özgün Araştırma

Demodex Blefaritli Hastalarda Aerobik Konjonktival Floranın Değerlendirilmesi

10.4274/tpd.galenos.2022.88942

  • Ayten Gündüz
  • Ersan Ersin Demirel
  • Murat Fırat

Gönderim Tarihi: 26.12.2021 Kabul Tarihi: 19.05.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(4):301-306 PMID: 36444405

Amaç:

Demodex türleri blefarit olgularında sıklıkla bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Demodex pozitif ve Demodex negatif blefaritli gözlerin konjonktival florasını sağlıklı bireylerle karşılaştırmaktır.

Yöntemler:

Kronik blefarit tanısı almış 44 hastanın 44 gözünden ve 44 sağlıklı kontrolün 44 gözünden Demodex spp. tespiti için kirpik epilasyonu yapıldı. Kirpikler mikroskopta incelendi. Ayrıca aynı gözlerden konjonktivadan sürüntü alındı ve eozin metilen blue agar, sabouraud dekstroz agar, çikolata agar and %5 kanlı agara ekim yapıldı. Demodex pozitif blefarit, Demodex negatif blefarit ve sağlıklı gözler arasında aerobik konjonktival flora değerlendirildi.

Bulgular:

Kırk dört sağlıklı kontrolün 3’ünde (%6,8) ve 44 blefaritli hastanın 24’ünde (%54,5) Demodex spp. saptandı. Sağlıklı gözlerde en sık izole edilen bakteriler, koagülaz negatif stafilokok (CNS) (n=32, %72,7), Streptococcus spp. (n=16, %36,4) ve Corynebacterium spp. (n=13, %29,5) türleriydi. Demodex pozitif blefaritte en sık izole edilen bakteriler CNS (n=14, %58,3), Staphylococcus aureus (S. aureus) (n=11, %45,8), Corynebacterium spp. (n=7, %29,2) idi. Demodex negatif blefaritte ise en sık CNS spp. (n=10, %50,0) ve S. aureus (n=10, %50,0), Corynebacterium spp. (n=5, %25,0) izole edildi. Staphylococcus aureus üremesi Demodex negatif ve pozitif blefarit gruplarında sağlıklı gruba göre anlamlı olarak artmıştı (sırasıyla p=0,001 ve p=0,002). Demodex negatif blefaritli grupta ve Demodex pozitif blefaritli grupta koagülaz negatif Staphylococcus üremesi sağlıklı gruba göre azalırken, bu azalma sadece Demodex negatif blefaritli grupta anlamlıydı (p=0,045). Diğer bakteri üremeleri açısından, sağlıklı gözler ile Demodex pozitif ve negatif blefaritli gözler arasında anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç:

Demodex blefaritinin konjonktival flora üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını tespit ettik. Blefaritin kendisi, konjonktival floradaki değişimi belirlemede ana faktör olabilir.

Anahtar Kelimeler: Demodex, blefarit, konjonktiva, flora

Tam Metin (İngilizce)