Özgün Araştırma

Channa punctata Bloch’tan Larva Eustrongylides (Nematoda: Dioctophymatoidea) sp.’nin Morfolojik ve Moleküler Tekniklerle Tanımlanması, 1793

10.4274/tpd.galenos.2022.41736

  • Ivy Kundu
  • Dipak Ranjan Mandal

Gönderim Tarihi: 29.04.2021 Kabul Tarihi: 24.06.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(3):213-218 PMID: 36094123

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, Channa punktata’nın (Bloch, 1793) visseral organlarından izole edilen Eustrongylides sp.’nin larva formunun morfolojik ve moleküler yöntemlerle belirlenmesidir.

Yöntemler:

Balıklar, nematodların toplanması için Nadia ve Kuzey 24 Paraganas’taki balık çiftliklerinden toplandı. İç organlar diseke edildi ve %0,67 normal salin içinde tutuldu. Işık mikroskobu çalışması için karın bölgelerinden ve iç organlardan toplanan nematodlar, %70 etanol içinde sabitlendi. Nematodlar laktofenol içerisine yerleştirilerek morfolojik özellikleri incelendi. Numuneler daha sonra %5 gliserin içeren %70 etanol içinde muhafaza edildi. Taramalı elektron mikroskobu için işlenen numuneler %2,5 glutaraldehit içinde ve daha sonar %1 osmiyum tetraoksit içinde sabitlendi. Standart metodoloji kullanılarak uygun tanımlama yapıldı. 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, ITS2 ve 28S rRNA gen fragmanı için polimeraz zincir reaksiyon amplifikasyonu ve dizileme kullanılarak moleküler çalışmalar ve filogenetik analiz yapıldı.

Bulgular:

Nematodların morfolojik özellikleri ışık ve taramalı elektron mikroskobu yardımıyla yeniden tanımlanmıştır. Sefalik papillaların boyutları ve şekli, somatik papillaların yokluğu, kaudal papillaların varlığı gibi daha önce tanımlanmayan ek özellikler ilk kez tanımlanmıştır. Ayrıca, ITS bölgeleriyle yapılan moleküler çalışmalar, nematodun tanımını daha da doğrulamıştır.

Sonuç:

Moleküler tekniklerle birlikte morfotaksonominin kullanılması, yenilebilir balıkları enfekte eden Eustrongylides sp.’nin doğru tanımlanmasına yardımcı olacaktır. Nematod üzerinde yapılan çalışmalar, parazitin ara ve paratenik konaklarının araştırılmasına yardımcı olacaktır. Bu bağlamdaki veriler, yenilebilir balıkları istila eden parazitlerle ilgili olarak balık veritabanına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Channa punctata, Eustrongylides sp., taramalı elektron mikroskopisi, taksonomi,moleküler kimlik

Tam Metin (İngilizce)