Özgün Araştırma

Aphanurus stossichii’nin (Digenea: Hemiuridae) Karadeniz’in Türkiye Kıyılarındaki Engraulis encrasicolus’tan Işık ve Taramalı Elektron Mikroskobik Gözlemleriyle İlk Raporu

10.4274/tpd.galenos.2022.30301

  • Türkay Öztürk
  • Arzu Güven

Gönderim Tarihi: 21.12.2021 Kabul Tarihi: 05.11.2022 Turkiye Parazitol Derg 2023;47(1):42-48 PMID: 36872485

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, Avrupa hamsisinden Engraulis encrasicolus izole edilen digenean parazit, Aphanurus stossichii’nin morfolojik özelliklerini ışık ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanarak detaylı olarak araştırmaktır.

Yöntemler:

A. stossichii bireyleri, Karadeniz’de ticari balıkçı gemileri tarafından yakalanan Avrupa hamsisi, E. encrasicolus’un farenks ve midesinden elde edildi. Parazitler, sıcak tuzlu su çözeltisi içinde öldürüldü, ışık mikroskobik (LM) çalışmaları için %70 etanol içinde ve SEM için %2,5 glutaraldehit içinde muhafaza edildi. Parazitin yüzey anatomisinin morfolojik özellikleri ışık ve SEM kullanılarak detaylı olarak incelendi.

Bulgular:

İncelenen ergin A. stossichii bireylerinin morfolojik özelliklerinin, ön ve arka vücut şeklinin temel karakterlerini, vitellarium, yumurtalık ve testislerin pozisyonu ile şeklini ve oral ile ventral emici şekillerini tanımlayan orijinal açıklamalara benzer olduğu bulundu. Tüm morfolojik teşhislerin ölçüm verileri sağlandı; parazitin her bir bölümünün fotomikrografları sunuldu. Enfeksiyon prevalansı, ortalama yoğunluk ve ortalama bolluk değerleri sırasıyla %8,89, 4,5 ve 0,4 idi.

Sonuç:

A. stossichii morfolojisinin mevcut tüm kayıtları ışık mikroskobuna dayanmaktadır. Bu çalışma, bu parazitin morfolojik özelliklerini SEM ile tanımlayan ilk çalışma; ve Türkiye’nin Karadeniz kıyılarındaki E. encrasicolus’ta A. stossichii varlığı üzerine yapılan ilk araştırmadır.

Anahtar Kelimeler: Digenea, Hemiuridae, Aphanurus stossichii, Engraulis encrasicolus, Karadeniz, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)