Özgün Araştırma

Anopheles superpictus’ta Knockdown ve Asetilkolinesteraz Mutasyonlarının Belirlenmesinde Allel Spesifik Polimeraz Zincir Reaksiyonunun (AS-PCR) Kullanılması

10.4274/tpd.galenos.2022.20592

  • Sare İlknur Yavaşoğlu
  • Fatih Mehmet Şimşek

Gönderim Tarihi: 04.01.2022 Kabul Tarihi: 26.09.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(4):307-311 PMID: 36444406

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sıtmanın ikincil vektörü olan Anopheles superpictus’ta knockdown direncinden sorumlu olan L1014F, L1014S, L1014C allellerinin ve asetilkolinesteraz duyarsızlığından sorumlu olan Ace-1 G119S allellerinin varlığını tespit etmektir.

Yöntemler:

Aydın, Denizli ve Muğla illerinden 20’şer adet Anopheles superpictus ergin dişileri toplanmıştır. Daha sonra knockdown direncinden sorumlu olan L1014F, L1014S ve L1014C allellerine ve Ace-1 G119S alleline özgü primerler tasarlanarak allele özgü polimeraz zincir reaksiyonu ile bu üç Anopheles superpictus popülasyonunda bu allellerin varlığı taranmıştır.

Bulgular:

Aydın, Muğla ve Denizli popülasyonlarında çok düşük oranda L1014S mutasyonuna rastlanmakla birlikte, popülasyonların hiçbirinde ne kdr L1014F ve L1014C; ne de Ace-1 G119S mutasyonuna rastlanmıştır.

Sonuç:

Bu çalışmanın sonucu olarak, ilk kez Anopheles superpictus Ege bölgesi popülasyonlarında kdr L1014S mutasyonu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anopheles superpictus, knockdown, asetilkolinesteraz, allele özgü primer

Tam Metin (İngilizce)