Özgün Araştırma

Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) ve Aedes albopictus (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) Larvalarına Karşı Bazı Aromatik Tiyosemikarbazon ve Metal Komplekslerinin [Ni (II), Cu (II), Co (II)] Larvasidal Aktivitesi

10.4274/tpd.galenos.2024.93063

  • Fatma Bursalı
  • İlke Demirkaya
  • İlknur Babahan Bircan
  • Fatih Mehmet Şimşek

Gönderim Tarihi: 18.01.2023 Kabul Tarihi: 25.01.2024 Turkiye Parazitol Derg 2024;48(1):39-44 PMID: 38449366

Amaç:

Bir dizi aromatik tiyosemikarbazon-oksim [TP1 ve TP2] türevleri ve bunların Ni(II), Cu(II) ve Co(II) kompleksleri sentezlenmiş ve Aedes aegypti ve Aedes albopictus larvalarına karşı etkinlikleri değerlendirilmiştir. Bu maddelerin Aedes albopictus larvalarındaki etkinlikleri ilk kez belirlenmiştir.

Yöntemler:

Laboratuvar kolonisi oluşturulmuş Aedes aegypti ve Aedes albopictus larvaları maddelerin larvisidal etkinlikleri için test edilmiştir. Yirmi dört ve 48 saat sonar larval ölüm oranları kaydedilmiş ve LC50 değerleri hesaplanmıştır. Çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde 2021 yılında gerçekleştirilmiştir.

Bulgular:

Aedes aegypti için, TP1 ve Co(II) komplekslerinden 24 ve 48 saat için elde edilen LC50 değerleri sırayla 15,41, 9,75, μg/mL iken TP2 ve Co(II) kompleksleri için elde edilen değerler 21,62, 20,50 μg/mL olarak belirlenmiştir. Aedes albopictus için, TP1 ve Co(II) komplekslerinden 24 ve 48 saat için elde edilen LC50 değerleri sırayla 12,06, 8,75 μg/mL iken TP2 ve Co(II) kompleksleri için elde edilen değerler 32,87, 25,48 μg/mL olarak belirlenmiştir.

Sonuç:

Hem TP1 hem de TP2 bileşikleri ve bunların Co(II) kompleksleri, larvalara karşı yüksek etkinlik göstermiştir; tiyosemikarbazon türevlerindeki C=S gruplarının aktivite göstermede etkili olduğu söylenebilir ve bu nedenle bu bileşenlerin etkin hale getirilmesi için çalışmalara devam edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sivrisinek, larvisidal etki, sentetik bileşikler, larva kontrolü

Tam Metin (İngilizce)