Özgün Araştırma

Acanthamoeba Türlerinin Termotolerant ve Osmotolerant Özellikleri Patojenite Göstergesi midir?

10.4274/tpd.galenos.2024.92408

  • Merve Kahraman
  • Zübeyda Akın Polat

Gönderim Tarihi: 06.04.2023 Kabul Tarihi: 08.01.2024 Turkiye Parazitol Derg 2024;48(1):15-20 PMID: 38449362

Amaç:

T4, T5, T11 ve T12 genotipine sahip Acanthamoeba suşlarında genotip grupları arasında, aynı genotipe sahip türler içerisinde ve çevresel ve keratit olgularından izole edilen Acanthamoeba suşlarının osmotolerans ve termotolerans özelliklerini karşılaştırarak patojenlikle ilişkisini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Bu çalışmada, klinik ve çevresel örneklerden izole edilmiş T4 (Neff, A, B, D, E), T5, T11 ve T12 genotipine sahip sahip 22 tane Acanthamoeba suşunun aksenik kültürleri yapıldıktan sonra termotolerans (37 °C, 39 °C ve 41 °C) ve osmotolerans (0,5 M, 1 M) testleri yapılmıştır.

Bulgular:

Bütün suşlar 37 °C ve 0,5 M osmolaritede üreme yeteneği göstermiştir. Acanthamoeba keratitli hastalardan izole edilen beş suşun tamamı 37 °C’de ve 0,5 M osmolaritede üreme yeteneği gösterirken, 41 °C ve 1 M osmolaritede üreme saptanmamıştır. Aynı genotipe sahip suşların tolerans özellikleri değerlendirildiğinde T5 ve T4E genotipine sahip suşlar aynı özellikte bir durum sergilemiştir. T4 genotipine sahip Acanthamoeba suşları genel olarak değerlendirildiğinde 39 °C’de suşların %31,25, 41 °C’de %6,25 suşta üreme saptandı. T4Neff suşlarından sadece bir suş 39 °C’de üreme yeteneği göstermeyerek gruptan ayrı bir özellik göstermiştir. T11 genotipine suş bütün ısı derecelerinde ürerken, T12 genotipine sahip 41 °C’de ürememiştir.

Sonuç:

Araştırma sonuçlarımıza göre özellikle 39 °C ve 1 M mannitol toleransın patojenlik göstergesi olmadığı kanısındayız. Bu konunun açıklığa kavuşabilmesi için daha çok Acanthamoeba suşu ile çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Acanthamoeba, osmotolerans, termotolerans, genotip, patojen

Tam Metin (İngilizce)