Özgün Araştırma

HIV/AIDS Hastalarında Toxoplasma gondii IgG Seroprevalansı

10.5152/tpd.2011.17

  • Özlem Altuntaş Aydın
  • Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
  • Ramazan Korkusuz
  • Özcan Nazlıcan

Gönderim Tarihi: 21.12.2010 Kabul Tarihi: 07.03.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(2):65-67

Amaç:

Çalışmamızda polikliniğimize başvuran HIV/AIDS hastalarında Toxoplasma gondii IgG seroprevalansını belirlemeyi amaçladık.

Yöntemler:

Ocak 2006-Haziran 2010 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran 164 HIV/AIDS hastasında ELISA yöntemiyle Toxoplasma gondii IgG antikorlarının varlığı araştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 164 olgunun 135’i erkek, 29’u kadın ve yaş aralığı 20-72 (ort: 36) idi. Hastalarımızın 85’inde (%52) T. gondii IgG pozitif olarak değerlendirildi. CD4+ T lenfosit sayıları 100’ün altında olan 36 hastanın 23’ünde (%64) T. gondii IgG pozitifliği saptandı.

Sonuç:

T. gondii IgG seropozitif ve CD4+ T lenfosit sayıları 100’ün altında olan olgularda en sık toksoplazma ensefaliti olmak üzere yaşamı tehdit eden klinik tablolar gelişmektedir. Tüm HIV enfekte hastalarda yüksek reaktivasyon riski nedeniyle T. gondii IgG varlığı araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: HIV/AIDS, Toxoplasma gondii IgG, seroprevalans