Özgün Araştırma

Helmint Enfeksiyonlarında Alternatif Kontrol Yaklaşımları

  • Cenk Soner BÖLÜKBAŞ
  • Ahmet DOĞANAY

Gönderim Tarihi: 25.04.2007 Kabul Tarihi: 29.05.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):322-326

Günümüzde paraziter hastalıklardan korunma stratejisi genelde ilaçla sağaltıma dayanmakta, bu da ilaçlara ilişkin pek çok probleme ve büyüyen ekonomik girdilere neden olmaktadır. Bu durum paraziter hastalıkların, ilaçla sağaltım dışında çeşitli alternatif yöntemlerle kontrol edilmesini cazip hale getirmiştir. Bu makalede paraziter hastalıkların kontrolünde ilaçla sağaltım dışındaki alternatif yöntemler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Parazit hastalıkları, alternatif kontrol yöntemleri