Özgün Araştırma

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı 2003-2012 Yılları Sonuçları: 10 Yıllık Değerlendirme

10.5152/tpd.2013.23

  • Dolunay Gülmez
  • Zeynep Sarıbaş
  • Yakut Akyön
  • Sibel Ergüven

Gönderim Tarihi: 31.01.2013 Kabul Tarihi: 20.02.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):97-101

Amaç:

Paraziter hastalıklar dünyada yaygın olarak görülmektedir. Korunma önlemlerinin alınabilmesi ve tedavi stratejilerinin belirlenebilmesi için bölgesel epidemiyolojik verilerin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yöntemler:

Bu çalışmada, 2003-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’na gelen örneklerde saptanan parazitler incelenmiştir.

Bulgular:

Çalışmada değerlendirilen 87100 klinik örneğin 85707’sini (%98,4) dışkı örnekleri oluşturmuştur. Örneklerden 3681’inde (%4,2) parazit varlığı gösterilmiş, bunların 2906 hastaya ait oldukları görülmüştür. En sık rastlanan parazitlerin sırasıyla Giardia intestinalis (%40), Blastocystis spp. (%22), Entamoeba coli (%12), Dientamoeba fragilis (%9), Enterobius vermicularis (%5), Echinococcus spp. (%4) ve Taenia spp. (%3) oldukları saptanmıştır. Olguların yıllara göre değişimi incelendiğinde, en sık görülen parazit olan G. intestinalis’in 2004 yılından sonra azalma eğiliminde olduğu, buna karşın 2011 ve 2012 yıllarında Blastocystis spp. saptanan olgu sayısının belirgin bir artış gösterdiği dikkati çekmiştir. Daha önceki yıllarda düşme eğilimi gösteren toplam parazit pozitif olgu sayısının son iki yılda gösterdiği artış da Blastocystis spp. olgularındaki artışla paralellik göstermektedir. Çalışma süresi içinde dört hastada Leishmania spp. ve dört hastada Plasmodium spp. saptanmıştır.

Sonuç:

Bu çalışma ile bulunduğu bölgede çok sayıda hasta tarayabilen merkezlerden olan laboratuvarımızın sonuçları değerlendirilmiştir. Ülkemizin farklı bölgelerinden elde edilen verilerin ışığında paraziter enfeksiyonların tanısı, tedavisi ve koruyucu önlemlerin hayata geçirilmesi için gerekli stratejilerin sağlıklı olarak yönlendirilmesi mümkün olacaktır. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 97-101)

Anahtar Kelimeler: Paraziter hastalıklar, intestinal parazitler, Giardia intestinalis, Blastocystis türleri, Ankara