Özgün Araştırma

Granyöz Balığında (Argyrosomus regius) Ichthyobodo spp. Enfeksiyonunun Türkiye’den Bildirimi: Parazitolojik ve Patolojik Bulgular

10.5152/tpd.2016.4577

  • Banu Yardımcı
  • Gökmen Zafer Pekmezci
  • Behire Işıl Didinen
  • Seçil Metin

Gönderim Tarihi: 03.11.2015 Kabul Tarihi: 29.12.2015 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(1):48-50

Amaç:

Çalışmanın amacı Türkiye’de denizde yetiştiriciliği yapılan Granyöz balığı yavrularında Ichthyobodo spp. enfeksiyonunun ilk defa tanımlanmasıdır.

Yöntemler:

Çalışmanın materyalini Ege denizindeki balık çiftliğinin yavru adaptasyon ünitesinden alınan 2-3 gr ağırlığındaki 30 balık oluşturdu. Patolojik ve parazitolojik inceleme yapıldı. Vücut yüzeyi ve solungaçlarda Ichthyobodo spp. tespit edilmiştir.

Bulgular:

Patolojik incelemede, balıkların dış yüzeylerinin grimsi renkte bir mukus tabakası ile kaplı olduğu ve deri üzerinde toplu iğne başından mercimek büyüklüğüne değişen boyutlarda erozyonlar gözlendi. Mikroskobik incelemede, epidermiste malpighian hücrelerinde belirgin spongiosis, vakuoler dejenerasyon ve hiperplaziye ile birlikte goblet hücrelerinde de hiperplaziye rastlandı.

Sonuç:

Sonuç olarak, yetiştiricilikte alternatif bir tür olan granyöz balıklarında Türkiye’de ilk defa Ichthyobodo spp. enfeksiyonu tanımlandı. (Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 48-50).

Anahtar Kelimeler: Argyrosomus regius, histopatoloji, Ichthyobodo spp., Türkiye