Olgu Sunumu

Granülomatöz Hepatitin Nadir Bir Sebebi olarak Visseral Leishmaniasis: Olgu Sunumu

  • Pınar YAZICI
  • Levent YENİAY
  • Ünal AYDIN
  • Meltem TAŞBAKAN
  • Ömer ÖZÜTEMİZ
  • Rasih YILMAZ

Gönderim Tarihi: 16.07.2007 Kabul Tarihi: 30.11.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(1):12-15

Leishmania vücutta birçok bölgeye yerleşebilen bir protozoondur. İç organların tutulumundan sorumlu türleri L.donovani ve özelikle ülkemizde L. infantum’dur. Bu olgu sunumunda da sol üst kadran ağrısı ve ateş şikayetleri üzerine tarama yapılan ve dalakta patoloji saptanan 43 yaşında bir olgu sunulmuştur. Karaciğer enzim değerlerinde yükseklik ve anemi tespit edilen hastanın yapılan radyolojik değerlendirmesinde fizik muayene ile uyumlu olan dalak boyutlarında artış ve çok sayıda nodüler infiltrasyonlarla laserasyon alanları saptandı. Hastaya yapılan operasyonda, splenektomi prosedürüne enzim yüksekliği nedeniyle karaciğer biyopsisi ve irilemiş lenf nodları nedeni ile lenf biyopsisi de eklendi. Karaciğerin patolojik incelemesinde granülomatöz hepatit tanısı alan hastanın şikayetleri gerilemeyince yapılan ileri incelemelerde- serolojik değerlendirme, rK39 dipstik testi- nadir görülen parazitik enfeksiyonlardan visseral leishmaniasis (VL) tespit edildi. Sonuç olarak, endemik bölgelerde ateş ve anemiye ek olarak karın içi organ patolojisi de tespit edilen hastalarda paraziter hastalıklar ve özellikle VL akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Paraziter infeksiyon, visseral leishmaniasis, granülomatöz hepatit