Özgün Araştırma

Güney Doğu İran, Kerman’da İki Tür Süs Balığında (Poecilia latipinna ve Xiphophorus helleri) Lernaea cyprinacea Prevalansı ve Histopatolojik İncelemesi

10.5152/tpd.2015.3960

  • Mohammad Mirzaei

Gönderim Tarihi: 30.10.2014 Kabul Tarihi: 20.03.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(3):222-226

Amaç:

Lernaeid’ler tatlı su ve deniz balıkları arasında küresel dağılımı gösteren kabuklu parazitlerdir. Yaklaşık 110 tür Lernaeid 14 cinse ayrılmıştır. En yaygın Lernaeid türü her yerde süs balıklarına yaygın şekilde bulaşan Lernaea cyprinacea‘dır. L. cyprinacea’nın ekonomik önemi, dünyanın farklı bölgelerinde süs balıkları yetiştiren merkezlerin çoğunda parazitin neden olduğu epidemiler nedeniyle artmaktadır. Parazit, konağın sağlığını etkiler, büyüme hızını düşürür ve anormal metabolik aktiviteye neden olur. Vücudun bazı bölgelerinde bu parazitlerin birikimi ağrılı noktalara neden olur ve konağın işleyişi ve sağkalımı üzerine zararlı sonuçları vardır.

Yöntemler:

Bu çalışma Eylül-Ekim 2011’den Eylül-Ekim 2012’ye kadar 1 yıl içinde süs balıkları arasında L. cyprinacea prevalansını incelemek amacıyla yapıldı. Toplamda, 3520 balık [3380 moli balığı (Poecilia latipinna) ve 140 kılıçkuyruk (Xiphophorus helleri)], İran, Kerman’da 10 balık bakım ve yetiştirme merkezinden toplandı.

Bulgular:

3520 balıktan, sadece 186 balık (%5.3) Lernaea cyprinacea ile enfekte idi ve kalan balıklar (%94.7) enfekte değildi. Kılıçkuyruk (Xiphophorus helleri) ve moli balıkları (Poecilia latipinna) sırasıyla, en yüksek (%10.7) ve en düşük (%5.1) enfeksiyon seviyesi gösterdi. Bir başka deyişle, balık türleri ve L. cyprinacea enfeksiyonu arasında anlamlı korelasyon vardı (p<0.05). L. cyprinacea için en yüksek prevalans (%39.4) ve en düşük prevalans (%0) sırasıyla yazın ve kışın gözlendi, bu durum iki mevsim arasındaki sıcaklık farkına bağlanabilir. Ayrıca kesitlerin histopatolojik incelemesi epidermis, dermis ve kaslarda bazı lezyonları ortaya koydu.

Sonuç:

Kerman’da süs balığı çoğaltma ve yetiştirme merkezlerinde L. cyprinacea enfeksiyonu varlığı göz önüne alındığında, kamuoyunun bilgisi yönetim metotları ile artırılmalıdır ve ayrıca kamuoyunu süs balıkları ile ilişkili olabilecek enfeksiyon riski ve diğer iç hastalıklar hakkında bilgilendirmek amacıyla fiziksel ve kimyasal tedaviler uygulanmalıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 222-6)

Anahtar Kelimeler: Histopatoloji, Lernaea cyprinacea, süs balıkları, İran