Özgün Araştırma

Güney Afrika’nın Kırsal ve Kentsel Topluluklarında Cryptosporidium spp. ve Giardia lamblia’nın Yaygınlığı ve Dağılımı

10.4274/tpd.galenos.2021.37039

  • Renay Ngobeni
  • Carol Gilchrist
  • Amidou Samie

Gönderim Tarihi: 15.06.2021 Kabul Tarihi: 24.11.2021 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(1):14-19 PMID: 35232700

Amaç:

Enterik hastalıklar küresel olarak ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Güney Afrika gibi düşük sosyo-ekonomik koşulların, kötü sanitasyonun ve yetersiz temiz su kaynaklarının olduğu bölgelerde yüksek prevalans görülmektedir. Ancak etkili bir strateji tasarlamak için, düşük ve orta gelirli ülkelerde edinilmesi özellikle zor olabilecek yerel bir bilgi gerektirmektedir. Bu süreçte biz ilk adım olarak, Güney Afrika’nın kırsal ve kentsel gastrointestinal kliniklerinde protozoan parazitler Cryptosporidium ve Giardia’nın prevalansını ve dağılımını araştırdık.

Yöntemler:

Güney Afrika’nın kırsal ve kentsel topluluklarında Cryptosporidium ve G. lamblia enterik parazitlerinin sıklığını araştırmak için kesitsel bir çalışma yapıldı. İshali olan (n=227) ve olmayan (n=257) hastaların Kasım 2013-Haziran 2015 tarihleri arasında dışkı örnekleri toplandı. DNA ekstrakte edildi ve bu protozoan parazitleri saptamak için tanısal bir Taqman qPCR tahlili kullanılarak, birkaç örnek Sanger dizilimi ile daha da doğrulandı.

Bulgular:

Toplanan 484 dışkı örneğinin %34’ü (166/484) Cryptosporidium spp. veya Giardia lamblia parazitleri için pozitifti ve örneklerin sadece %5’i her iki paraziti de içeriyordu (22/484). Her iki çalışma popülasyonunda da Cryptosporidium en yaygın parazitti (toplam %25) ve bunu Giardia (%19) izledi.

Sonuç:

Bu çalışma, hem Giardia hem de Cryptosporidium parazitlerinin Güney Afrika’daki ishal hastalığına katkıda bulunabileceğini ve kırsal topluluklarda daha yaygın olduğunu göstermiştir. Hem enfeksiyonun kaynağını belirlemek hem de hastalığın yükünü azaltmak için uygun müdahaleleri tasarlamak için gelecekteki çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, protozoa, Cryptosporidium spp., Giardia spp.

Tam Metin (İngilizce)