Özgün Araştırma

Giardia ve Cryptosporidium Tanısında Direkt Mikroskobi ve Antijen Tarama Testlerinin Karşılaştırılması

10.5152/tpd.2013.38

  • Nebiye Yentür Doni
  • Fadile Yıldız Zeyrek
  • Gülcan Gürses
  • Seray Tümer

Gönderim Tarihi: 17.06.2013 Kabul Tarihi: 22.07.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):169-173

Amaç:

Çalışmamızda cryptosporidiosis ve giardiasis tanısında kullanılan antijen tarama testleriyle bağırsak parazitlerinin tanısında kullanılan direkt mikroskopinin karşılaştırılması hedeflenmiştir.

Yöntemler:

Çalışmaya Şanlıurfa Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yaşayan 46 çocuk katılmıştır. Örnekler sabah alınıp bekletilmeden Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuarı’na getirilerek nativ, lugol ve çöktürme yöntemleri uygulanmıştır. Örnekler aynı zamanda Kinyoun asit-fast boyama yöntemi kullanılarak Cryptosporidium spp. açısından incelenmiştir. Cyptosporidiazis ve giardiazisin tanısında antijen tarama testi olarak r-biopharm Cryptosporidium/Giardia kaset antijen testi kullanılmıştır.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen çocukların yaş ortalaması 8,61±3,45, cinsiyet dağılımı 24 kız (%52,2), 22 erkek (%47,8) olarak bulunmuştur. Direk mikroskobide, çalışmaya katılan 46 örnekten 9’unda (%19,60) G. intestinalis saptanırken, Cryptosporidium spp.’ye rastlanamamıştır. Yapılan antijen tarama testi sonucunda da 46 örneğin 9’unda (%19,60) G. intestinalis pozitifliği saptanmıştır. Direk mikroskobiyle G. intestinalis saptanmayan örneklerde, antijen tarama testi ile de G. intestinalis pozitifliği saptanmamıştır. Antijen tarama testlerinde 46 örneğin hiçbirinde Cryptosporidium spp.’ye, rastlanmamıştır.

Sonuç:

Çalışma sonunda direk mikroskopi ile antijen tarama testlerinin karşılaştırılmasında; testlerin güvenilirlikleri açısından anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0,05). Antijen tarama testleri, modifiye asit-fast boyama tekniğine göre daha yüksek hassasiyet (%100) ve özgüllüğe (%100) sahip olması nedeniyle en tercih edilen referans yöntem olmasının yanı sıra deneyimli bir personel de hassas çalıştığında, aynı sonuca ulaşabilmektedir. Hazır testlerin maliyeti göz önüne alınırsa, deneyimli bir personel ile direk mikroskobiyle inceleme yapmak daha ucuz ve kolay görünmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 169-73)

Anahtar Kelimeler: Giardiazis, Cryptosporidiazis, direkt mikroskopi, antijen tarama kaset testi