Özgün Araştırma

Geniş Kapsamlı Bir Retrospektif Çalışma: Van Yöresinde İnsanlarda İntestinal Parazitler

10.4274/tpd.galenos.2019.5997

  • Zeynep Taş Cengiz
  • Hasan Yılmaz
  • Yunus Emre Beyhan
  • Mutalip Çiçek

Gönderim Tarihi: 16.04.2018 Kabul Tarihi: 06.03.2019 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(2):70-73 PMID: 31204458

Amaç:

Bu çalışmanın amacı 11 yıllık bir süreçte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvar'ına başvuran hastalarda intestinal parazitlerin prevalansını retrospektif olarak belirlemekti.

Yöntemler:

Hastanemizin polikliniklerine başvuran 69633 hastanın dışkı örnekleri nativ-Lugol ayrıca gerek duyulduğunda flotasyon, sedimantasyon, trikrom ve modifiye asit-fast boyama ve ELISA metodu ile değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Pozitif bulunan hastalarda toplam 24 parazit türü saptanmıştır. En az bir ya da daha fazla parazit türü bütün hastaların %34,1’inde belirlenmiştir. En sık saptanan parazit, Blastocystis hominis olmuştur. Patojen parazitlerden Giardia intestinalis (G. intestinalis) %9,3, Ascaris lumbricoides (A. lumbricoides) %2,5, Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar %0,8, Cystoisospora belli %0,004, Fasciola hepatica %0,04, Dicrocoelium dendriticum %0,001, Strongyloides stercoralis %0,001 ve çengelli solucanlar %0,001 oranında saptanmıştır.

Sonuç:

Parazitlerin yayılış oranı geçmiş yıllara göre bir düşüş göstermiş olsa da özellikle çocuk yaş grubunda G. intestinalis ve A. lumbricoides gibi patojen parazitlerin Van yöresinde hala yüksek oranda görüldüğü ve parazitoz probleminin hala devam ettiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İntestinal parazitler, insan, Van

Tam Metin (İngilizce)