Özgün Araştırma

Gebelikte Toxoplasmosis Tanısında Anti-Toxoplasma gondii Ig M, IgG, IgA Antikor ve IgG Avidite Testlerinin Birlikteliği ve Önemi

  • İ. Hakkı BAHAR
  • Meral KARAMAN
  • Sevin KIRDAR
  • Özlem YILMAZ
  • Murat CELİLOĞLU
  • Derya MUTLU

Gönderim Tarihi: 19.11.2004 Kabul Tarihi: 06.04.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):76-79

Gebelikte primer Toxoplasma gondii infeksiyonunun tanısında kullanılan özgül IgG, IgM ve IgA Enzim Immun Assay (EIA) testleri infeksiyonun erken ya da geç dönemde olduğunu belirlemede yetersiz kalabilmekte, bu nedenle primer infeksiyon zamanını belirlemede özgül IgG avidite testi de kullanılabilmektedir. Çalışmamızda; gebelikleri nedeni ile TORCH grubu açısından taranan ve/veya geçirilmiş veya aktif toxoplasmosis infeksiyonu kuşkulu gebelerde, primer infeksiyonu belirlemede anti-Toxoplasma gondii IgG, IgM ve IgA antikor varlığı ile özgül IgG avidite testinin birlikteliği ve önemini araştırmayı amaçladık. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Seroloji-İmmunoloji laboratuvarına toksoplasmozis kuşkusu ile gönderilen 52 gebenin serum örnekleri anti-Toxoplasma gondii IgG, IgM ve IgA antikorları EIA (Cobas Core, Roche, Germany ve ETI-TOXOK-A, DiaSorin, Germany) yöntemi ile değerlendirildi. IgG olumluluğunun yanısıra IgM ve/veya IgA olumluluğu olan olgular anti-Toxoplasma gondii IgG avidite testine alındı. Anti-Toxoplasma gondii IgG avidite testi için EIA (Toxoplasma IgG Avidity EIA Well- RADIM, Italia) yöntemi kullanıldı. Anti-Toxoplasma gondii IgG, IgM ve IgA olumsuz olarak saptanan 21 gebeye anti-Toxoplasma gondii IgG avidite testi uygulanmadı. IgM olumluluğunun sınırda ve yüksek IgG avidite ile uyumlu olduğu görüldü. Sınırda ve yüksek avidite oranları birlikte ele alındığında IgM ve IgA olumluluğu için bu oran %32.3; IgM olumlu, IgA olumsuzluğu için bu oran %29 olarak bulundu. Sonuç olarak gebelikteki aktif toxoplasmosis infeksiyonlarının tanısında anti-Toxoplasma gondii IgG avidite ve anti-Toxoplasma gondii IgM testlerinin birlikte uygulanmasının önemli olduğu ve Anti-Toxoplasma gondii IgA’nın varlığının sınırda ve yüksek avidite ile ilişkilendirmede katkısının sınırlı olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, anti-Toxoplasma gondii IgG, IgM ve IgA, IgG avidite, EIA, gebeler