Özgün Araştırma

Gebelerde Blastocystis Alt Tiplerinin Araştırılması ve Potansiyel Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

10.4274/tpd.galenos.2020.6624

  • Erdoğan Malatyalı
  • Funda Sankur
  • Melike Nur Akın
  • Hatice Ertabaklar
  • Sema Ertuğ

Gönderim Tarihi: 09.10.2019 Kabul Tarihi: 18.08.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(4):221-225 PMID: 33269564

Amaç:

Blastocystis alt tiplerinin (ST) yakın tarihte tanımlanmasından bu yana, farklı popülasyonlarda Blastocystis izolatlarının genetik çeşitliliği hakkında yeni bilgiler elde edilmiştir. Bu çalışmada, gebe kadınlarda Blastocystis’nin genetik çeşitliliğinin araştırması ve bazı demografik faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışma kapsamında, Muğla Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden toplam 100 hamile kadından toplanan dışkı örnekleri incelenmiştir. Blastocystis pozitifliği, direkt mikroskopi ve kültür ile tespit edilmiştir. Pozitif kültürlerden DNA izolasyonu yapılmış ve Blastocystis genomunda barkod bölgesi polimeraz zincir reaksiyonu ile amplifiye edilmiştir. Elde edilen diziler, Genbank ve Blastocystis alt tür (18S) veri tabanlarına girilerek alt tipler belirlenmiştir.

Bulgular:

Kültür yöntemi ile 14 dışkı örneğinde (%14), direkt mikroskopi yöntemiyle ise 10 örnekte (%10) Blastocystis saptanmıştır. Blastocystis izolatlarının dokuzu (%64,4) ST3, üçü (%21,4) ST1 ve ikisi (%14,2) ST2 alt tipi olarak tanımlanmıştır. Demografik özellikler ve gastrointestinal semptomlar değerlendirildiğinde, herhangi biri Blastocystis enfeksiyonu ile istatistiksel olarak ilişkili bulunmamıştır.

Sonuç:

Bu çalışmada ST3’ün en yaygın genotip olarak bulunması, önceki çalışmaların birçoğu ile uyumlu görülmektedir. Ayrıca, çalışmamız gebelerde Blastocystis görülme sıklığını ortaya koymakta ve bu konuda örnek sayısının fazla olduğu kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Blastocystis, hamilelik, alt tip, semptomlar

Tam Metin (İngilizce)