Özgün Araştırma

Gastrointestinal Nematodlar ile Doğal Enfekte Keçilerde Parazit Yükü ile Serum Mineral Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi

10.5152/tpd.2016.4758

  • Serap Ünübol Aypak
  • Süleyman Aypak
  • Hüseyin Voyvoda
  • Gülşen Güven
  • Evrim Dereli Fidan
  • Gamze Tosun
  • Mehmet Gültekin
  • Emrah Şimşek
  • Asude Gülçe Güler

Gönderim Tarihi: 25.04.2016 Kabul Tarihi: 29.06.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(3):141-146

Amaç:

Bu çalışma gastrointestinal nematodlar ile doğal enfekte, 2 aylık gebe Saanen (n=37) ve Damascus (n=13) keçilerinde, serum mineral düzeylerinin parazit yükü ile ilişkisini irdelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Parazit yoğunluğunun bireysel olarak belirlenmesi için her keçiden dışkı örneği alınarak modifiye McMaster tekniği ile gram dışkıdaki yumurta sayıları (EPG) belirlenmiştir. Parazit yoğunluğunun serum mineral düzeylerine olası etkilerini araştırmak için keçilerden kan örnekleri alınmış ve ICP-OES tekniği ile serumda kalsiyum, fosfor, magnesyum, demir, bakır, çinko, mangan, nikel, kadmiyum düzeyleri tespit edilmiştir.

Bulgular:

Irk düzeyinde bireysel EPG değerleri ile mineral düzeylerinin korelasyon analizlerinde; artan yumurta sayısının Saanen’lerde Kadmiyum hariç (pozitif yönde orta derecede önemli korelasyon, P<0.05) her iki ırk için de istatistiki açıdan önemli bulunabilecek artış ya da azalmalara sebep olmadığı görülmüştür. Her iki ırk için tespit edilen mineral değer ortalamaları literatürlerde bildirilen alt ve üst sınır değerlere göre incelendiğinde mangan ve demirin normal değerlerin altında, bakır, çinko ve kalsiyumun alt sınır değerlere yakın olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç:

Gebeliğin ilerlemesi ve doğumlarla giderek artacak olan parazit yükünün kan mineral seviyelerine olan etkisinin çok daha belirgin olacağı tahmin edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Damascus, gastrointestinal nematod, keçi, mineral, saanen