Özgün Araştırma

Gastroenteroloji Kliniği İdrar Laboratuarına Başvuran Hastalarda T. vaginalis Sıklığının Araştırılması

  • Şebnem ÜSTÜN
  • Tankut İLTER

Gönderim Tarihi: 29.03.2004 Kabul Tarihi: 01.05.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(2):83-85

Trichomonas vaginalis (T. vaginalis) ürogenital infeksiyonların en sık görülen etkenlerinden birisidir. İnsanların T. vaginalis ile infekte olması her zaman hastalık belirtilerine neden olmamakta, özellikle erkeklerde asemptomatik seyir göstermektedirler. Bu çalışma, gastrointestinal sistem şikayetleri ile kliniğimize başvuran hastaların idrarlarında T. vaginalis sıklığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Ocak 2003, Aralık 2003 tarihlerinde Gastroenteroloji kliniği, idrar laboratuvarına başvuran hastalara ait toplam 1492 idrar örneği incelenmiştir. Sediment direkt olarak mikroskop da incelenerek T.vaginalis trofozoitleri aranmıştır. 3 hastada (%0.2) T. vaginalis trofozoitleri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: T. vaginalis, idrar, gastroenteroloji