Özgün Araştırma

Fırat Üniversitesi Hastanesinde Takip Edilen P.falciparum Sıtmalı Olguların Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi: Altı Yıllık Retrospektif Analiz

10.5152/tpd.2018.5426

  • Ayşe Sağmak Tartar
  • Ayhan Akbulut

Gönderim Tarihi: 19.06.2017 Kabul Tarihi: 13.12.2017 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(1):1-5

Amaç:

Sıtma, Plasmodium cinsi parazitlerin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Bölgemizde 2010 yılından bu yana sporadik olgu görülmemesine rağmen seyahatler ve göçler nedeniyle import sıtma olguları görülmeye devam etmektedir. Bu çalışmada Elazığ’da bir üniversite hastanesinde izlenen Plasmodium falciparum (P. falciparum)’a bağlı sıtma olguları irdelenmiştir

Yöntemler:

Ocak 2011-Ocak 2017 tarihleri arasında kliniğimizde P. falciparum’a bağlı sıtma tanısı ile izlenen 15 erişkin hasta epidemiyolojik, klinik, laboratuvar bulguları, tedavi ve prognoz açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tümüne kalın damla ve ince yayma preparatı hazırlanarak tanı konuldu.

Bulgular:

On beş olgunun 14’ü (%93,3) erkek, 1’i (%6,7) kadındı. Yaş ortalaması 35,6±9,6 saptandı. Bütün hastaların endemik bölgelere seyahat öyküsü vardı. Hiçbirine düzenli kemoproflaksi uygulanmamıştı. Hastaların klinik ve laboratuar bulgularında ateş (%100), splenomegali (%86,7), hepatomegali (%26,7), lökopeni (%13,3), trombositopeni (%80), karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme (%40), serum kreatininde artış (%13,3) saptandı.

Sonuç:

Seyahat, göçler ve sıtma eradikasyon programındaki aksaklıklar nedeniyle son yıllarda import vaka sayıları artış göstermektedir. P. falciparum’un neden olduğu sıtma olguları ise import vakalardır. Endemik bölgelere seyahat anamnezi veren her ateşli olguda sıtma ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. Riskli bölgelere seyahat edecek bireylere kemoproflaksi uygulanması ve kişisel korunma önlemlerinin sağlanması için seyahat öncesi eğitim programları oluşturulmalıdır

Anahtar Kelimeler: Sıtma, P. falciparum, seyahat ilişkili enfeksiyonlar