Özgün Araştırma

Fasciola hepatica Enfeksiyonunun Tanısında micro-ELISA Testinin Değeri

10.5152/tpd.2013.06

  • Muhsin Kaya
  • Remzi Beştaş
  • Muttalip Çiçek
  • Akın Önder
  • Mehmet Ali Kaplan

Gönderim Tarihi: 14.09.2012 Kabul Tarihi: 28.11.2012 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(1):23-27

Amaç:

Paraziter hastalıkların serolojik tanısında kullanılan testin güvenirliliğini saptayabilmek için, hedef parazit ile diğer parazitler arasındaki çapraz reaksiyonun göz önünde bulundurulması gerekir. Çalışmamızın amacı F. hepatica (FH) tanısında kullanılan antikor titresinin eşik değerini saptamak ve testin güvenirliliğini ortaya koymaktır.

Yöntemler:

Çalışmaya aşağıdaki gruplar alındı: FH grubu (n=42), Echinococcus granulosus (EG) grubu (n=27) ve kontrol grubu (n=33). FH antikorlarının saptanması için micro-ELISA testi tüm gruplarda çalışıldı.

Bulgular:

Micro-ELISA testi FH grubundaki tüm hastalarda ve EG grubundaki 27 hastanın 3’ünde (%11) pozitif saptanırken, kontrol grubundaki hiç bir hastada pozitif saptanmadı. Ortalama antikor titresi FH grubunda EG grubuna göre (23.8±0.9 DU vs. 5.7±1.2 DU; p<0.001) ve kontrol grubuna gore (23.8±0.9 DU vs. 2.4±0.2 DU; p<0.001) anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Fascioliasisin serolojik tanısı için 11.5 DU eşik değer olarak alındığında, micro-ELISA testinin pozitif prediktif değeri %93.3 ve negative prediktif değeri %100; duyarlılığı %100 ve özgüllüğü %95 olarak saptandı.

Sonuç:

Paraziter enfeksiyonlarda çapraz reaksiyon önemli bir sorundur. FH enfeksiyonunun serolojik tanısında kullanılan micro-ELISA testi fascioliasisi hydatik hastalıktan ayırmada tek başına yeterli bir yöntem değildir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 23-7)

Anahtar Kelimeler: Fasciola hepatica, Echinococcus granulosus, micro-ELISA testi