Olgu Sunumu

Falsiparum Sıtmalı Bir Vakada Oral Artemisin-Lümefantrin Tedavi Başarısızlığının Yönetimi

10.5152/tpd.2014.3169

  • Asım Ülçay
  • Gökhan Karaahmetoğlu
  • Vedat Turhan
  • Hakan Erdem
  • Ali Acar
  • Oral Öncül
  • Levent Görenek

Gönderim Tarihi: 05.05.2013 Kabul Tarihi: 21.08.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):61-67

Sıtma, ateş, anemi ve splenomegali ile seyreden, akut dönemde tedavi edilmediği taktirde kronikleşme eğilimi gösteren paraziter bir infeksiyondur. Falsiparum sıtması, kıtalar arası seyahat imkanlarının artışına paralel olarak ülkemizde import vakalar olarak görülebilen ve erken tedaviye başlanmaması halinde ciddi morbidite ve mortalite ile sonuçlanan bir durumdur. Uganda’da altı aylık ikametinden sonra ülkemize dönüş yapan ve sıtma profilaksisine uyum göstermediği anlaşılan bir olguya falsiparum sıtması tanısı konulmuştur. Başlangıçta kanda yüksek düzey parazitemisi artemisin ve lümefantrin kombinasyonu ile kaybolan ancak tedavi bitiminden yaklaşık 18 gün sonra tekrar parazitemi ve ateş atakları ile başvuran bu import vakada kinin ve tetrasiklin tedavisiyle kür sağlanmış olup uygun artemisin kombinasyon tedavisine rağmen rekürrens durumu dikkati çekmiştir. Ülkemizde falciparum sıtmasına bağlı vakalar olmamasına rağmen bu hastalık yurtdışına seyahat öyküsü olan ve ateş ile müracaat eden hastalarda enfeksiyon acilleri arasında düşünülmesi gereken bir durumdur. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de önerdiği şekilde tanısı konulduktan sonra başlangıç tedavisi olarak hızlı parazitemi klirensi ve semptomların dramatik kaybomasını sağlayan artemisinli kombinasyonlara hemen başvurulmalıdır. Artemisin bazlı preparatlardan artemether-lümefantrin kombinasyonu ülkemizde de sık tercih edilen rejimdir. Ancak özellikle kanda yüksek parazit yükü olan olgularda uygun artemeter kombinasyonu uygulamasından sonraki takiplerde rekürrens (reinfeksiyon veya rekrudesens) olasılığı açısından hastaların yakından takibi önemlidir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 61-7)

Anahtar Kelimeler: P. falciparum, rekrudesens, rekürrens, re-infeksiyon, artemisin bazlı tedavi