Özgün Araştırma

IFA ve ELISA Yöntemleri ile Çocuk Visseral Leishmaniasis Serolojik İzlemi

10.5152/tpd.2011.31

  • Nermin Şakru
  • Seray Özensoy Töz
  • Metin Korkmaz
  • Yusuf Özbel

Gönderim Tarihi: 30.03.2011 Kabul Tarihi: 16.06.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(3):125-128

Amaç:

Visseral leishmaniasis (VL) Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz ülkelerinde yaygın olarak görülür ve endemik bölgelerde çocuklar yetişkinlere göre daha büyük risk altındadırlar. VL hastalarında serolojik testler tanı ve/veya izlem açısından hassas olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de çocukluk çağı VL izlemi açısından serolojinin yararlılığını değerlendirmektir.

Yöntemler:

VL olduğu parazitolojik olarak doğrulanan yirmi çocuktan alınan serumlar IFAT ve ELISA testleriyle çalışıldı. Hastalar; tedavi süresince ve tedavi sonrasında (aralık: 20–500 gün) serolojik ve klinik olarak izlendi. Tüm VL hastaları meglumin antimonat ile tedavi edildi.

Bulgular:

Başarıyla tedavi edilen VL hastalarında anti-Leishmania antikorlarında keskin bir düşüş, nüks olan üç hastada ise antikorlarda artış tespit edildi. Anlamlı düşük değerler her iki serolojik teknikle tedavi sonrasında gözlendi. Tedavi öncesi ve sonrası ortalama ELISA OD değerleri: sırasıyla 0.78±0.36 (0.26-1.76) ve 0.38±0.24 (0.09-0.83) (p<0.001) idi ve tedavi öncesi ve sonrası (log10 transformed titers) IFAT ortalama değerleri ise sırasıyla 3.02±0.90 (1.81-4.51) ve 2.16±0.75 (1.20-3.90) (p<0.001) olarak saptandı.

Sonuç:

ELISA ve IFAT testleri; sadece tanı için değil aynı zamanda hızlı ve invaziv olmayan teknikler olarak Çocuk visseral leishmaniasis ilaç tedavisi izleminde de değerlidir.

Anahtar Kelimeler: Visseral leishmaniasis, takip, seroloji, IFA, ELISA, Türkiye