Özgün Araştırma

Erzurum Nenehatun Doğum Hastanesine 2013-2017 Yılları Arasında Başvuran İlk Trimester Gebelerde, Anti-Toxoplasma gondii Antikor Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2018.5544

  • Esra Çınar Tanrıverdi
  • Berrin Göktuğ Kadıoğlu
  • Handan Alay
  • Zülal Özkurt

Gönderim Tarihi: 05.09.2017 Kabul Tarihi: 08.01.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(2):101-105

Amaç:

Erzurum Nenehatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne rutin gebelik takibi amacıyla başvuran ilk trimester gebelerde, Anti-Toxoplasma gondii antikor pozitifliğinin araştırılması ve ülke verileriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır

Yöntemler:

Ocak 2013-Aralık 2016 tarihleri arasında antenatal takip için hastanemize başvuran gebelerin Anti-Toxoplasma gondii IgM ve Anti-Toxoplasma gondii IgG tarama sonuçlarının değerlendirildiği retrospektif bir çalışma yapıldı. Veriler hastane otomasyon sistemi ve hasta dosyalarından elde edildi. Kan örnekleri hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında makro-ELISA (Architect System, Abbott Diagnostics, Germany) yöntemi ile çalışıldı. Anti-Toxoplasma gondii IgM pozitif olgularda ayrıca anti-Toxoplasma gondii IgG avidite testi çalışıldı. Sonuçlar vaka sayısı ve yüzde olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Yaşları 15-49 arasında değişen 25525 gebeden 151 tanesinde (%0,6) anti-Toxoplasma gondii IgM pozitifliği, Anti-Toxoplasma gondii IgG antikor bakılan 16433 olgudan 5119 tanesinde (%31) pozitif değer saptandı.

Sonuç:

Seropozitiflik oranlarımız ülke verileriyle uyumludur. Gebelik takibinde rutin toxoplasmosis taraması yapılması yerine, tüm gebelerin hastalık ve bulaş yolları konusunda eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, riskli gruplara tarama yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Toxoplasma gondii, seropozitiflik, tarama