Özgün Araştırma

Erzurum İli Barınak Köpeklerinde Listeriosis ve Leishmaniasisin Seroprevalansının Araştırılması

  • Mustafa Sinan AKTAŞ
  • Yunus Emre ÖZKANLAR
  • Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
  • Cahit BABÜR
  • İbrahim BALKAYA

Gönderim Tarihi: 13.10.2009 Kabul Tarihi: 05.03.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(2):76-80

Zoonoz hastalıklardan olan listeriosis ve leishmaniasisin bulaştırılmasında ve yayılmasında köpeklerin önemli rolü olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, Erzurum’da barınak köpeklerinde bu enfeksiyonların seroprevalansının araştırılması amaçlandı. Örneklerin analizinde, Listeriosis için Osebold aglütinasyon testi ve leishmaniasis için IFAT testi uygulandı. 72 köpek serumunun 19’unda (%26,3) Listeria monocytogenes seropozitifliği saptandı. Örneklerin hiçbirinde leishmaniasis seropozitifliği bulunmadı. Dişi köpeklerin %29,5’i ve erkeklerin %21,4’ü L. monocytogenes yönünden pozitifti. Seropozitivite oranı bir yaşın altındaki kö-peklerde %41,6, 1-3 yaş arasındaki köpeklerde %24 ve 3 yaşın üzerindeki köpeklerde ise %16,6 oranlarında bulundu. Yüzdesel olarak L. monocytogenes seropozitifliğinin cinsiyete göre dişi köpeklerde ve yaşa göre ise 1 yaşın altındaki köpeklerde daha yük-sek oranda olduğu saptandı. Ancak bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). Erzurum ili köpeklerinde L. monocytogenes tespit edilmesi, veteriner hekimlik ve halk sağlığı açısından önemli bulunmuş ve biran önce gerekli tedbirlerin alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Köpek, Leishmaniasis, Listeriosis, Erzurum, Türkiye