Özgün Araştırma

Elazığ Yöresinde Koyun ve Keçilerde Theileria ovis’in Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması

  • Münir AKTAŞ
  • Nazir DUMANLI
  • Kürşat ALTAY

Gönderim Tarihi: 15.10.2004 Kabul Tarihi: 28.12.2004 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(1):17-21

Bu çalışma, Nisan – Ekim 2004 tarihleri arasında Elazığ yöresindeki küçük ruminantlarda Theileria ovis’in varlığının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Farklı bölgelerdeki 15 sürüden, 103’ü koyun, 61’i keçi olmak üzere toplam 164 kan örneği ve ince yayma kan frotisi toplandı. Koyun ve keçi kanlarından ekstrakte edilen T. ovis piroplasm DNA’sı spesifik primerler kullanılarak Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile amplifiye edildi. Kan frotileri ise mikroskopta Theileria piroplasmları yönünden incelendi. 103 koyun kanından ekstrakte edilen DNA’ların % 67,96’sında (70/103), 61 keçi kanından ekstrakte edilen DNA’ların ise % 1,63’ünde (1/61) T. ovis’in varlığını gösteren 520 baz çifti uzunluğunda pozitif amplifikasyon ürünü elde edildi. Kan frotilerinin mikroskopik muayenesinde 103 koyunun, % 38,83’ünde (40/103) Theileria spp. piroplasm formu tespit edilirken, keçilerin hiçbirinde bu etkene rastlanmadı. Mikroskopik bakı ile PZR sonuçları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.01).

Anahtar Kelimeler: Theileria ovis, PZR, Elazığ