Özgün Araştırma

Dört Tavşanda Psoroptes cuniculi Enfestasyonu ve İvermektin ile Tedavisi

  • Handan Hilal ARSLAN
  • Mustafa AÇICI
  • Şinasi UMUR
  • Murat HÖKELEK

Gönderim Tarihi: 15.02.2008 Kabul Tarihi: 07.04.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):244-246

Bu çalışma, Psoroptes cuniculi ile doğal enfeste dört tavşanda ivermektinin tedavi ve hasta hayvanlarla temas etmiş 10 tavşanda koruyucu etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla enfeste ve şüpheli tavşanlara 400 μg/kg dozda, subkutan yolla tek doz ivermektin uygulanmıştır. İlacın etkinliği; iki haftalık süreç boyunca klinik belirtiler, tedavi sonunda canlı etken saptanmaması ve yeni klinik vakaların ortaya çıkmaması esasına göre değerlendirilmiştir. Hasta tavşanların üçünde ilaç uygulamasını takip eden 7. günde klinik iyileşme ve etken eliminasyonu gerçekleşirken, menenjit benzeri semptomlar gösteren bir tavşan ölmüştür. Koruyucu ilaç kullanılan 10 hayvanda yeni klinik vaka görülmemiştir. Sonuç olarak, tavşanlarda tek doz ivermektin uygulamasının psoroptik uyuzu tedavi ettiği ve hasta hayvanlarla teması olan tavşanlarda koruyucu olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psoroptik uyuz, tavşan, ivermektin