Olgu Sunumu

Dört Çocuk Hastada İndirekt Floresan Antikor Test Kullanımı ile Visceral Leishmaniasis Tanısının Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2011.28

  • Yasemin Işık Balcı
  • Meral Türk
  • Arzu Özgür
  • Kazım Küçüktaşçı

Gönderim Tarihi: 01.09.2010 Kabul Tarihi: 19.05.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(2):114-116

Çocuklardaki Visceral Leishmaniasis (VL), sıklıkla 2-4 yaş arasında görülür ve infeksiyon uzun süren ateş, halsizlik, kilo kaybı, hepatosplenomegali ve pansitopeniye sebep olur. Türkiye’deki VL etkeni Leishmania infantum’dur. Bu çalışmada 4 pediatrik VL hastası retrospektif olarak incelenmiştir. Kemik iliği aspirasyonu 2 hastaya yapıldı ve Leishmania amastigotları saptanamadı.Tüm hastalarda Leishmania antikorları indirek immun floresan antikor (IFAT) ile pozitif bulundu. IFAT’ın pediatrik hastalarda güçlü klinik şüphe var ise VL’in kesin tanısında parazit saptanması için uygun bir alternatif olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Visceral leishmaniasis, IFAT