Özgün Araştırma

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Küçük Ruminantlarda Theileria Enfeksiyonları

  • Kürşat ALTAY
  • Münir AKTAŞ
  • Nazir DUMANLI

Gönderim Tarihi: 02.07.2007 Kabul Tarihi: 13.08.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):268-271

Bu çalışma, mikroskopik bakı ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde koyun ve keçilerde Theileria ovis’in yaygınlığının belirlenmesi ve T. lestoquardi’nin varlığının araştırılması amacıyla yapıldı. Malatya, Muş, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Diyarbakır ve Mardin illerindeki koyun ve keçilerden kan örnekleri (677 koyun ve 142 keçi) ve kan frotileri (656 koyun ve 139 keçi) alındı. Kan frotilerinin mikroskopik muaynesinde koyunların %18,29 (120/656)’unda, keçilerin %2,88 (4/139)’unda Theileria spp. piroplasmları belirlendi. PCR ile koyunların %58,79 (398/677)’sinde, keçilerin %11,27 (16/142)’sinde T. ovis tespit edilirken, T. lestoquardi bulunamadı.

Anahtar Kelimeler: koyun, keçi, Theileria ovis, Theileria lestoquardi, PCR