Özgün Araştırma

Domuz Dışkılarında İnsan Sağlığı Bakımından Önem Taşıyan Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması

  • Hayriye KIRKOYUN UYSAL
  • Özden BORAL
  • Kemal METİNER
  • Atilla ILGAZ

Gönderim Tarihi: 12.05.2008 Kabul Tarihi: 01.09.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(3):218-221

Bu çalışmada Çorlu (Tekirdağ), Ayazma, Arnavutköy (İstanbul)’de bulunan domuz çiftliklerinden yaz döneminde toplanan 105’i 6 aydan küçük, 133’ü ise 6 aydan büyük olmak üzere toplam 238 domuzdan toplanan dışkı örnekleri özellikle insan patojeni olan bağırsak parazitleri yönünden incelenmiştir. Dışkı örneklerinin 21’inde (%8,8) Cryptosporidium spp., 9’unda (%3,7) Giardia lamblia , 4’ünde (%1,6) Balantidium coli ve 9’unda (%4,1) Ascaris suum belirlenmiştir. 6 aydan küçük 105 domuzun 8‘inde (%7,6) G. lamblia, 12’sinde (%11,4) Cryptosporidium spp. ve 2’sinde Balantidium coli belirlenirken, 6 aydan büyük 133 domuz dışkısının 1’inde (%0,7) G. lamblia, 9’unda (%6,7) Cryptosporidium spp., 2’sinde (%1,5) Balantidium coli kistleri ve 9’unda (%4,1) Ascaris suum yumurtaları belirlenmiştir. G. lamblia için aradaki farkın istatistiksel olarak yavru domuzlarda (p=0.01) ve A.suum için ise altı aydan büyük domuzlarda anlamlı olduğu saptanmıştır (p = 0.005). Sonuçlarımız domuzların insan sağlığı için önem taşıyan bu parazitler bakımından bir kaynak oluşturduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Domuz, bağırsak parazitleri