Özgün Araştırma

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı’na Kistik Ekinokokkozis Şüphesiyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi

  • Songül BAYRAM DELİBAŞ
  • Soykan ÖZKOÇ
  • Serap ŞAHİN
  • Ümit AKSOY
  • Çiler AKISÜ

Gönderim Tarihi: 14.12.2005 Kabul Tarihi: 25.08.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):279-281

Kistik ekinokokkozis (KE), Echinococcus granulosus’un metasestod formunun neden olduğu zoonotik bir enfeksiyondur. KE’ de klinik özelliklere dayanarak tanı koymak zor olmakta; tanı, spesifik antikor yanıtının saptanmasını amaçlayan serolojik yöntemler ile bunları destekleyen görüntüleme yöntemlerine dayanmaktadır. Bu çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı’na Ocak 2003- Haziran 2004 tarihleri arasında KE şüphesiyle başvuran 465 hasta değerlendirildi. Hasta serum örneklerinde, in house enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) testi ve ticari indirekt hemaglütinasyon testi (İHA) ile spesifik anti-E.granulosus antikorları araştırıldı. Hastaların 79(%17)’unda ELISA ve 65(%14)’inde IHA testi ile değişik titrasyonlarda pozitiflik tespit edildi. Her iki testle de pozitif bulunan serum sayısı 56 (%12) idi. Serolojik testler öncesi farklı zamanlarda KE nedeniyle operasyon geçiren 80 hastanın 56’ sının seropozitif, 24’ünün seronegatif olduğu görüldü. Bu çalışmada KE serolojik tanısında en az iki testin kullanılmasının yararlı olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, ELISA, IHA, tanı