Özgün Araştırma

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 2005‐2008 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Selma USLUCA
  • Tonay İNCEBOZ
  • Leyla ÖVER
  • Sema TUNCAY
  • Gülter YALÇIN
  • Serap ŞAHİN ARCAK
  • Soykan ÖZKOÇ
  • Ümit AKSOY
  • Çiler AKISÜ

Gönderim Tarihi: 19.11.2009 Kabul Tarihi: 10.02.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):27-31

Ocak 2005‐Aralık 2008 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Parazitoloji Birimi’ne çeşitli gastrointestinal yakınmalarla başvuran toplam 14246 olguya ait verilerin retrospektif değerlendirmesi yapılmıştır. Tüm olgulara ait dışkı örnekleri nativ‐lugol inceleme yöntemi sonrası parasep dışkı konsantrasyon tüpü ile çöktürme ve trikrom ve Kinyoun acid‐fast boyama yöntemleri ile incelenmiştir. Başvuran olguların 1320’sinde (%9,3) bir veya birden fazla parazit saptanmıştır. Bu oranın bağırsak parazitlerine göre dağılımı şöyledir: Blastocystis hominis 689 (%4,83), diğer amipler 320 (%2,24), Giardia intestinalis 176 (%1,24), Enterobius vermicularis 23 (%0,16), Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar 34 (%0,24) ve nadir görülen diğer parazitler 78 (%0,54)’dir. Bu çalışma sonuçları bağırsak parazit enfeksiyonlarının halen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu gerçeğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, tanı